Odlomak

Zaedno so drvoto kako konstruktiven materijal, ѕidarijata pretstavuva najstar gradežen materijal koj što seušte se koristi vo gradežništvoto. Ѕidarijata e tipičen kompoziten gradežen materijal koj se sostoi od : blokovi (kamen ili tuli), malter, ispolna od beton i armatura (čelik). Bidejќi ѕidarijata e kompoziten materijal izvonredno teško e da se predvidat negovite mehanički karakteristiki samo od poznavanjeto na karakteristikite na poedinite konstruktivni materijali. Za taa cel neophodno e sproveduvanje na eksperimentalni ispituvanja za da se utvrdi korelacijata pomeѓu karakteristikite na konstitutivnite materijali i ѕidarijata kako kompoziten gradežen materijal. Tehnikata na ѕidanje na elementite od ѕidarija ne se razlikuva mnogu so denešnata, no zatoa pak materijalot od koj što se gradat konstruktivnite elementi od ѕidarija, kako i vrzniot materijal (malterot) so tekot na vremeto pretrpel pogolema evolucija.
Ѕidanite konstrukcii glavno može da bidat izvedeni od nearmirana vramena ili armirana ѕidarija. Osobeno nearmiranata ѕidarija pretstavuval najčesto upotrebuvan materijal za gradenje vo minatoto nasekade vo svetot. Po slučenite zemjotresi vo minatoto, zabeležano e deka ovie konstrukcii se edni od najpovredlivite tipovi na konstrukcii, vo odnos na slučenite žrtvi i materijalni šteti. Iako pretstavuva edna od najstarite materijali za gradenje, vo odnos na svojata jakost i deformacioni svojstva spaѓa vo edna od najmalku proučenite oblasti od gradežništvoto.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari