Odlomak

 

Prvostepeni postupak okončava se dispozitivnim radnjama parničnih stranaka ili odlukom suda, a ovo okončanje se dešava putem strogo formalnog pravnog akta, koji moţe biti u obliku presude, rješenja ili zapisnika o zaključenom sudskom poravnanju.

Do okončanja postupka dispozitivnim radnjama stranaka dolazi u svakom slučaju kada te parnične radnje neposredno uzrokuju okončanje postupka. U uţem smislu, takva radnja je jedino zaključenje sudskog poravnanja. Dok u širem, smislu pod ovim podrazumjevamo i one radnje stranaka na osnovu kojih sud neposredno donosi neku od odluka kojom se postupak okončava. Takve radnje su povlačenje tuţbe i priznanje, odnosno odricanje od tuţbenog zahtjeva.

Sud okončava postupak metitornom odlukom, ili odlukom procesne prirode. Pravilo je da se postupak meritorno okonča u formi presude, osim kada zakon propisuje da se o predmetu spora odlučuje rješenjem.

U postupku sud uvijek donosi presudu kada odlučuje o tuţbenom zahtjevu kao predmetu spora.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari