Odlomak

Uspešno definisanje i implementacija strategije preduzeća kao odgovor na promene i zahteve
okruženja radi ostvarivanja uspešnih performansi i opstanka organizacije u dugom roku
podrazumeva vrlo kompleksan sistem menadžmenta. Aktivna formulacija strategije poznata je
kao strateško planiranje, koje razmatra širok i obično dugoročni fokus (Todosijević, 2009, str.
36). Strateško planiranja predstavlja primarni zadatak za menadžere na najvišem nivou, i početnu
aktivnost strateškog menadžmenta koji je shvaćen kao proces usmeravanja aktivnosti preduzeća
kojim se, na bazi anticipacije šansi i opsanosti, na jednoj, i jakih i slabih strana preduzeća, na
drugoj strani, identifikuju kritični faktori poslovnog uspeha te se shodno prethodno utvrđenoj
strategijskoj viziji, opredeljuje misija, razvojni ciljevi kao i pravci, metodi i instrumenti njihove
optimalne realizacije u dinamičnoj poslovnoj sredini (Todorović, Đuričić i Janošević, 2000,
str.160).
Strateški plan predstavlja bazu za svaku narednu aktivnost planiranja, među kojima se kao
poseban oblik izdvaja proces planiranja ljudskih resursa. Budući da se procesi strategijskog
menadžmenta i planirnaja ljudskih resursa nalaze u odnosu međuzavisnosti, uspeh jednog zavisi
od uspeha drugog procesa i njima svojstvenih rezultata. Da bi se adekvatno moglo sprovesti
planiranje ljudskih resursa u jednoj organizaciji potrebno je detaljno analizirati faze i aktivnosti u
tom procesu, pronaći međusobne veze sa strateškim planiranjem i utvrditi doprinos planiranja
ljudskih resursa ostvarenju ciljeva zacrtanih strategijom preduzeća.
Planiranje ljudskih resursa može biti shvaćeno kao aktivnost kojom se na osnovu promena u
poslovnom okruženju i unutar same organizacije vrši predviđanje potrebne radne snage za
konkretnu organizaciju i usklađivanje ponude i tražnje za radnom snagom. Obično se definiše
kao proces anticipacije i stvaranja brige za kretanje ljudi u preduzeću, izvan i unutar preduzeća
sa svrhom da se osigura raspolaganje potrebnim brojem i strukturom zaposlenih (Savić, Aleksić,
Grubić – Nešić, Tot, 2009).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Osnovi Menadžmenta Mr. Jožef Kabak
  • Školska godina: Mr. Jožef Kabak
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET SINGIDUNUM - Departman za poslovnu ekonomiju  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari