Odlomak

UVOD

Ekološki menadžment je menadžment čije aktivnosti imaju ili mogu imati uticaj na zaštitu životne sredine, a definiše se i kao kontrola svih ljudskih aktivnosti koje mogu imati uticaj na životnu sredinu i na kvalitet životne sredine. Životna sredina se posmatra kao kompleks svih uticaja od strane nežive prirode, fizičko hemijskih uslova sredine, klimatskih faktora koji deluju na dati organizam na mestu na kom živi. Prema enciklopediji: životna sredina je održivi razvoj.
Unošenje zagađujućih materija i energije u životnu sredinu izazvano prirodnim procesima ili ljudskom delatnošću može imati štetno delovanje na kvalitet životne sredine kao i na zdravlje ljudi. Jedan od zagadjivača životne sredine jeste i otpad. Neželjeni materijal koji nastaje kao rezultat određene industrijske operacije ili kao out-put prcesa potršnje energije i dobara u domaćinstvima i drugim institucijama za kojim ne postoji ekonomska potražnja i koji mora biti odbačen.
Dakle reciklaža uključuje sakupljanje izdvajanje preradu I izradu novih proizvoda od korišćenih delova ili materijala. Sistem prikupljanja I recikliranja različitih vrsta otpada nije samo ekološko pitanje, ujedno je i ekonomski i energetski potencijal jedne zemlje jer reciklaža ima ekološki, ekonomski i društveni značaj, jer pomaže podizanje ekološke svesti, pomaže u sprečavanju zagađenja životne sredine, štedi prirodne resurse, za izradu proizvoda od recikliranih materijala često se troši manje energije nego za izradu istog proizvoda od sirovina, reciklažom se smanjuje količina otpada koji se šalje na deponije i ublažava se problem odlaganja smeća.

 

 

 

POJAM RECIKLAŽE
Reciklaža je postupak prerade onih otpadnih materija koje se mogu koristiti kao sekundarne sirovine u proizvodnji. Reciklaža omogućava da se već upotrebljena materija ponovo iskoristi čime se štede prirodni resursi i štiti životna sredina. Recikliranje podrazumeva prikupljanje i ili preradu rezidualne proizvodnje i potrošnje tako da se oni mogu ponovo koristiti za proizvodnju novih proizvoda . Reciklažom se smanjuje potrošnja odnosno racionalizuje se korišćenje prirodnih resursa i smanjuje se količina otpada koji se mora sanitarno deponovati pa se produžava vek korišćenja sanitarnih deponija.
Reciklaža obuhvata više grupa aktivnosti:

1. Primarna reciklaža: razdvajanje komponeneti vrstog otpada na izvoru (sortiranje) Sekundarna reciklaža: centralizovano izdvajanje reciklabilnih komponenti iz dopremljenog
integralnog otpada u OMR postrojenju
2. priprema tih materijala za ponovno korišćenje, ponovnu preradu ili za ponovnu proizvodnju i
3. ponovno korišćenje, ponovnu preradu ili ponovnu proizvodnju istih proizvoda ili materijala i njihov plasman na tržištu.

Reciklaža kao jednokratno ili višekratno korišćenje otpadnih materijala ili pojedinih njihovih komponenti kao zamene za komercijalne proizvode ili kao sirovina u industrijskim procesima, svoj osnovni cilj ostvaruje na dva načina: izdvajanjem korisnih, upotrebljivih komponenti iz integralnog komunalnog vrstog otpada (KCO) i njihovom preradom, ili uklanjanjem zagadjujućih supstanci iz otpada i omogućavanjem njegovog ponovnog korišćenja.Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik republike Srbije , broj 135/04) uredjuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici. Sistem zaštite životne sredine mere, uslovi i instrumenti za: održivo upravljanje , očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića; sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine.
Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uredjue uslove, na in i postupak vršenja procene uticaja odrđ enih planova I programa na životnu sredinu, radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata u sledećim oblastima: prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu uređuje postupak procene uticaja projekata koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, uz učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku odobravanja projekata i izdavanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja, nadzor i druga pitanja od značaja za procenu uticaja realizacije projekata na životnu sredinu. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađ ivanja životne sredine uredjue uslove i postupak izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, vrste aktivnosti i postrojenja, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole, nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari