Odlomak

Uvodna razmatranja o kvalitetu

Kvalitet je planetarni i društveni fenomen današnjice. Novi koncept kvaliteta predstavlja novu filozofiju poslovanja i življenja koja omogucuje dugorocan opstanak i razvoj. Kvalitet predstavlja vrlo kompleksan koncept u teoriji i praksi menadžmenta.
Revolucija kvaliteta se najcešce vezuje za Japan posle Drugog svetskog rata. Japanska privreda je bila razrušena i uništena zbog cega joj je bila neophodna medunarodna pomoc. U Japan je, u okviru medunarodne pomoci , stigao jedan broj americkih strucnjaka i naucnika koji im je pomogao da izgrade nove fabrike i prenesu americka znanja iz oblasti menadžmenta. Kljucnu ulogu je , pored americkih strucnjaka , odigralo i Japansko udruženje naucnika i inžinjera JUSE, sa prvim direktorom Kaoru Ishikawom koji se smatra japanskim „guruom“ kvaliteta. Japan je odigrao kljucnu ulogu u ostvarivanju koncepta kvaliteta i osvojio najprobirljivija svetska tržišta.
U svim razvijenim zemljama sveta, politicari na najvišim nivoima i zvanicne državne industrije, shvataju znacaj promena koje se dešavaju i stvaraju uslove da njihove kompanije postanu bolje u odnosu na konkuranciju, kako bi opstale na tržištu, a time stvorile povoljne uslove za unapredenje zemlje.
Kljuc ovih promena je u suštinskim promenama shvatanja pojma kvaliteta i težnji ka TQM-Total Quality Managament.
I Srbija cini napore da se prikljuci težnjama razvijenih zemalja u stvaranju ambijenta koji ce obezbediti proizvodnim i uslužnim delatnostima razvoj i impementaciju sistema kvaliteta, sposobnog da izdrži tržišnu konkurenciju razvijenih zemalja. Vlada Republike Srbije je na sednici 9. Decembra 1992. godine usvojila Program unapredenja kvaliteta u Srbiji i donela Deklaraciju o politici kvaliteta. U deklaraciji se navodi da kvalitet, koji podrazumeva svetsku klasu kvaliteta proizvoda i usluga, predstavlja najznacajniji razvojni prioritet u Republici Srbiji. Unapredenje kvaliteta postaje prioritetni zadatak ne samo menadžmenta, vec i državnih oragana, obrazovnih i naucnih institucija, privrednih, profesionalnih i strukovnih asocijacija, sredstva informisanja , pa i politickih partija. Sveobuhvatno uvodenje i unapredenje kvaliteta treba da doprinese ostvarivanju ukupnog poboljšanja kvaliteta života ljudi, što podrazumeva poboljšanje životnogt standarda, zaštitu životne sredine kao i zaštitu zdravlja i bezbednosti.
TQM je svojevrsna filozofija menadžmenta, nacin mišljenja i delovanja, koji su usredsredeni na: kvalitet, ucešce svih zaposlenih na unapredenju kvaliteta kroz zadovoljenje kupaca, a u korist svih zaposlenih i društva u celini.

Definicija
Kvalitet mje udovoljavanje zahtevima (Crosby); kvalitet je želja kupaca (Feigenbaum); kvalitet znaci proizvoditi bez grešaka (Ishikawa); klijenti su istinske sudije o našem kvalitetu (billinger)…
Iz navedenog može da se izvuce zakljucak da je kvalitet usaglašenost sa zahtevima i ocekivanjima internih i eksternih kupaca u svim podrucjima preduzeca, kako za proizvode tako i za usluge.
Kvalitet je postao najznacajniji strateški faktor uspeha organizacije. Reputacije, dobre ili loše, brzo mogu postati nacionalne.
Pojam „kvalitet“ može da se koristi sa pridevima kao što su : izvrstan, dobar ili nedovoljan, dok rec „svojstven“ znaci postojanje u necemu, narociti kao trojna karakteristika.

Definicija sama po sebi govori o znacaju kvaliteta kao kljuca opstanka, poslovnog uspeha i prosperiteta organizacije.
U tom smislu, aktivnosti su usmerene na:
• Preventivu za kvalitet u citavom životnom ciklusu proizvoda ili usluge, sa ciljem približavanja radu bez grešaka
• Sticanje poverenja orisnika da sistem obezbeduje proizvode ili usluge potrebnog i dovoljnog nivoa kvaliteta.
Reputacija organizacije zavisi od kompetitivnih elemenata:
• Kvaliteta
• Pouzdanosti
• Roka isporuke
• Cene
• Uslova isporuke
Proizvodaca i davaoca usluga, u osnovi, zanima odredenija ocena kvaliteta proizvoda ili usluge kako bi se na osnovu nje, ako je potrebno , izvelo odredeno poboljšanje. Svaak osobina proizvoda ili usluge od koje se traži da zadovolji potrebe korisnika ili dostigne željeni nivo upotrebljivosti, predstavlja karakteristiku kvaliteta. Kada je rec o proizvodima onda se radi najcešce o tehnickim karkteristikama, dok su karakteristike kvaliteta usluga drugacijeg karaktera

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari