Odlomak

UVOD

Informacioni sistem se definiše kao sistem koji koristi računarski hardware, software, personal, procedure i resurse podataka da bi prikupio, transformisao i prenosio informacije u organizaciji. Dugo su se koristili za prikupljanje, izdavanje i čuvanje informacija, koje su se s jedne strane koristile za sačinjavanje specifičnih izvještaja za zaposlene, a s druge strane koristile za sačinjavanje sažetih izvještaja za rukovodioce. Osnaovna podjela informacionih sistema po kriterijumu njihove namjene je:
• Sistemi obrade transakcija;
• Menadžment informacioni sistemi;
• Sistemi za podršku odlučivanju;
• Ekspertni sistemi;
• Kancelarijski informacioni sistemi.

Svaka od naprijed navedenih klasa informacionih sistema se projektuje i gradi za određenu grupu korisnika u organizaciji određenog preduzeća.

Smatra se da je koncept sistema za podrsku odlučivanju nastao kao rezultat teorijskih istraživanja organizacionog donošenja odluka tokom ranih 60-tih godina. Primjena prvih sistema za podršku odlučivanju ogledala se u pronalaženju načina da kompjuteri i primjenjeni analitički modeli pomognu menadžerima u donošenju ključnih odluka.

Tokom vremena sistemi za podršku odlučivanju su se pokazali kao nezamjenjiv alat u procesima donošenja odluka o problemima poslovnih sistema.

Sistemi za podršku odlučivanju (Decision Support Systems – DSS) predstavljaju pomoć u donošenju strateških odluka u kompaniji. DSS su kompleksni kompjuterski programi koji na osnovu ulaznih podataka iz baze podataka, primjenom različitih matematičkih modela, mogu da predvide ponašanje realnog sistema u nekim budućim okolnostima.

Sistemi za podršku odlučivanju su slični i komplementarni standardnim informacionim sistemima i imaju za cilj da podržavaju, uglavnom poslovne procese donošenja odluka. Predstavljaju simbiozu informacionih sistema, primjene niza funkcionalnih znanja i tekućeg procesa donošenja odluka. Razvili su se zbog uklanjanja glavnih nedostataka MIS-a (Management Information Systems): orijentacija na pružanje podrške rješavanju isključivo strukturnih problema odlučivanja. DSS je problemski orijentisan i mnogo je fleksibilniji.

U ovom seminarskom radu će se govoriti o definiciji, ciljevima i funkcijama sistema za podršku odlučivanju. Drugi dio rada se odnosi na karakteristike sistema za podršku odlučivanju, njegova struktura, prednosti i ograničenja.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari