Odlomak

Da bi se bilo koja motorička manifestacija ispoljila neophodni su određeni preduslovi. Osim zdravog lokomotornog aparata, dovoljne količine energije, kao i definisane strukture kretanja, za izvršenje istog, neophodan je određen nivo motoričkih sposobnosti. Sa poda se može podići i papir, i teg od 100 kg. Papir može podići svaki zdav čovek, bez obzira na pol ili uzrast, dok će za podizanje tega biti presudan nivo snage pojedinca. Ukoliko se uporedi čovek koji je izvršio navedeni zadatak sa pojedincem koji nije mogao da ga savlada, može se zaključiti da jedan ima viši nivo snage od drugog, ali se ne može kvantifikovati, ili izmeriti ta snaga. Snaga čoveka se ne može izraziti ni u kilogramima, ni u vatima, niti u bilo kojoj jedinici mere. Takođe, jedno podizanje tega ne daje dovoljno informacija na osnovu koji bi se izveo zaključak o sposobnosti pojedinca.
Da bi se dobile informacije o motoričkim sposobnostima i da bi se uopšte definisalo njihovo postojanje, neophodno je izvršiti niz merenja manifestnog prostora motorike. Ovo se radi specijalnom tehnikom testiranja, pri čemu se metrijski ispitani testovi koriste kao instrument za dobijanje podataka. Kada se podaci dobijeni testovima (varijable – brojevi) podvrgnu faktorskoj analizi (statistička tehnika), izdvaja se određen broj faktora (dimenzija).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari