Odlomak

        Predmet I cilj stečaja
Stečaj se sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica. Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema
usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

Cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine.

 

 

 
Načela stečaja

Načelo zaštite stečajnih poverilaca – Stečaj omogućava kolektivno i srazmerno namirenje stečajnih poverilaca.
Načelo jednakog tretmana i ravnopravnosti – U stečajnom postupku svim poveriocima obezbeđuje se jednak tretman i ravnopravan položaj poverilaca istog isplatnog reda odnosno iste klase u postupku reorganizacije.
Načelo ekonomičnosti – Stečajni postupak se sprovodi tako da omogući ostvarivanje najveće moguće vrednosti imovine stečajnog dužnika i najvećeg mogućeg stepena namirenja poverilaca u što kraćem vremenu i sa što manje troškova.
Načelo sudskog sprovođenja postupka – Po otvaranju stečajni postupak sprovodi sud po službenoj dužnosti.
Načelo imperativnosti i prekluzivnosti – Stečajni postupak se sprovodi u skladu sa zakonskim odredbama Zakona o stečaju, ako zakonom nije drugačije određeno. Na pitanja koja nisu posebno uređena zakonom, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak. Propisani rokovi su prekluzivni, ako zakonom nije drugačije određeno.
Načelo hitnosti – Stečajni postupak je hitan. U stečajnom postupku nije dozvoljen zastoj i prekid.
Načelo dvostepenosti – Stečajni postupak je dvostepen, osim ako je zakonom isključen pravni lek.
Načelo javnosti i informisanosti – Stečajni postupak je javan i svi učesnici u stečajnom postupku imaju pravo na blagovremeni uvid u podatke vezane za sprovođenje postupka, osim podataka koji predstavljaju poslovnu ili službenu tajnu. Sve oglase, rešenja i druge akte za koje je propisano da se objavljuju na oglasnoj tabli suda, sud istog dana, odmah po donošenju predmetnog akta, dostavlja registru privrednih subjekata, odnosno drugom odgovarajućem registru, koji je dužan da takav oglas, rešenje ili drugi akt istog dana, i to odmah po prijemu, objavi na svojoj internet strani ili na drugi odgovarajući način ukoliko taj
registar nema svoju internet stranu. Postupanje i donošenje odluka u stečajnom postupku vrši se na osnovu uvida u sve raspoložive informacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 58 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Pravo
  • ,  Tuzla,  UNIVERZITET U NIŠU - Ekonomski fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese