Odlomak

1. UVOD

Reč bilans potiče od latinske reči bilancia, što u prevodu znači vaga sa dva tasa. Bilans je dvostrani, sumarni, tabelarni pregled sredstava i njihovih izvora, rashoda i prihoda. Za razliku od inventara koji je jednostrani, raščlanjeni pregled, u bilansu nema naturalnih pokazatelja pa je kao takav veoma pregledan i jasan. Bilans stanja je preek stanja u odredjenom vremenskom trenutku i cilj njegovog sastavljanja je da prikaže stvarno stanje imovine i njenih izvora, rashoda i prihoda koji su veoma bitni kao izbori informacija za poslovno odlučivanje. Osnovni finansijski izveštaji su:
• Iskaz uspeha (engl. Income Statement)
• Iskaz stanja (engl. Balance Sheet)
• Iskaz kapitala (engl. Capital Statement)
• Iskaz novčanih tokova (engl. Statement of Cash Flows)
• Napomene uz finansijske izveštaje
U daljem radu obrazložiću iskaz ili bilans stanja. Iskaz stanja predstavlja finansijsku poziciju, situaciju, kondiciju privrednog entiteta-firme. Pruza dvostrani pregled sredstava, obaveza i kapitala na kraju svakog izveštajnog perioda.

2. BILANS STANJA

Bilans stanja (engl. The Balance Sheet) predstavlja izveštaj o finansijskom položaju ili izveštaj o finansijskom stanju preduzeća. To je slika finansijskog statusa u jednom određenom momentu i sastoji se iz dva dela, po čemu je i dobio ime. Naziv bilans potice od latinske reci bi što znači dvostruki i lanx (tas na vagi) što bi u slobodnom prevodu značilo vaga sa dva uravnotežena tasa. Ova situacija ima određeno značenje, jer bilans suštinski i formalno ima dve strane, aktivu i pasivu koje su u ravnoteži. Bilans stanja predstavlja grupisni, sumarni pregled sredstava i njihovih izvora u vrednosnim tj. novčanim pokazateljima. Bilans je prikaz imovine preduzeća u jednom određenom trenutku, dakle ,,fiksirati trenutak neprekidnog radnog procesa’’ koji se odvija u preduzeću.
Bilans stanja jeste oblik finansijskog izveštaja koji ukazuje na resurse (sredstva u aktivi) koje kontroliše i kojima upravlja firma, odnosno njeno rukovodstvo i na načine na koje su ta sredstva finansirana. Specifično određeno, bilans stana ukazuje na tačku vremena (uobičajno je to kraj fiskalne godine ili kraj tromesečja) u kojoj su na rasploganju firmi obrtna i osnovna sredstva. Tipično je za tržišne privrede da je firma vlasnik prethodno navedenih oblika sredstava. Promene u računovodstvenom tretmanu tokom poslednjih godina otvorile su prostor da se pojedini oblici sredstava mogu iznajmiti na dugoročnoj osnovi, za šta je primer lizing aranžman. Pored toga što bi trebalo znati koja su to sredstva koja su na raspolaganju firmi da njima upravlja na rentabilan način, kako su pribavljena, ništa manje je važna tačka i potpuna informacija kako su ta sredstva, odnosno iz kojih izvora finansirana. Ova informacija o načinu i izvorima finansiranja sredstava u tom smislu je iskazana u bilansu stanja kroz bilansne pozicije : tekućih obaveza (koje se tipično koriste da finansiraju obrtna sredstva kao npr. zalihe), dugoročnih obaveza (fiksni dug) i kapitala vlasnika, koji se sastoji od privilegovanih (preferencijalnih) akcija, redovnih (običnih) akcija i zadržanih (neraspoređenih) profita. Primer bilansa stanja ABC preduzeća prikazan je u Tabeli 1.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Teorija i politika bilansa Sandra Milosevic
  • Školska godina: Sandra Milosevic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK, u Novom Sadu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari