Odlomak

Transport putnika i robe – Analiza zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu
1.UVOD

Pravni izvori:- Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu (Službeni glasnik BiH br. 1/02).- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom imeđuentitetskom cestovnom prevozu (Službeni glasnik BiH br. 14/03).
– k o n v e n c i j a o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)(Ženeva, 19. maj 1955. godine)

Međunarodni linijski prevoz roba obavlja se u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima, kao bilateralni i tranzitni prevoz.Međunarodni linijski prevoz roba na teritoriji Bosne i Hercegovine obavljase na osnovu dozvola za međunarodni linijski prevoz roba koju izdaje nadležno ministarstvo.

Dozvola izdata u skladu sa stavom 2. zakona o prevozu mora se, svo vrijeme obavljanja prevoza nalaziti u teretnom vozilu domaćeg ili stranog prevoznika.Prevoznik kome je izdata dozvola za međunarodni linijski prevoz roba obavezan je taj prevoz obavljati u skladu sa uvjetima iz dozvole, redom vožnje i uvjetima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

Dozvole za prevoz roba koje nadležnom ministarstvu dostave nadležni organi drugih država i Konferencija evropskih ministara transporta (CEMT), domaćim prevoznicima izdaje nadležno ministarstvo. Kada se prevoz roba obavlja kombinacijom vozila, dozvolu izdaje nadležno ministarstvo zemlje registracije vučnog vozila. Ova dozvola istovremeno važi i za prikolicu ili poluprikolicu, bez obzira gdje su registrirane.

1
2.0. ZAKON O MEĐUNARODNOM I MEĐUENTITETSKOM
CESTOVNOM PREVOZU
Ovim zakonom uređuju se način i uslovi obavljanja prevoza putnika i roba vozilima u međunarodnom drumskom prevozu (u daljemtekstu: međunarodniprevoz) i međuentitetskom
drumskom prevozu (u daljem tekstu: međuentitetskiprevoz), poslovi vangabaritnog prevoza roba, inspekcijskog nadzora, carinske kontrole i obaveze placanja naknade za korištenje cesta.

Međunarodni prevozmože se obavljati kao prevoz putnika i roba u dovozu iz druge zemlje u Bosnu i Hercegovinu, u odvozu iz Bosne i Hercegovine za drugu zemlju ili u tranzitu preko teritorije Bosne i Hercegovine.Međunarodni i međuentitetski prevoz putnika i roba obavlja se kao linijski ili vanlinijski prevoz.

Međunarodni linijskiprevoz obavljaju pravne i fizičke osobe na osnovu međunarodnog
ugovora, na kooperantskoj osnovi, uz uvažavanje principa reciprociteta. Međunarodni
vanlinijski prevoz roba i putnika obavlja se na principima liberalizacije, a linijski prevoz
putnika na načelima selektivnogpristupa transportnom tržištu. Međuentitetskiprevoz mogu
obavljati pravne i fizičke osobe koje posjeduju licencu.

2.1 Uslovi za obavljanje prevoza
Domaciprevoznik može obavljati međunarodni prevoz ako posjeduje licencu za obavljanje te vrste prevoza.
Licencu za obavljane prevoza izdaje Ministarstvo komunikacija i saobracaja BiH, ako domaci
prevoznik, između ostalog, ispunjava i uvjete evropskih propisa u pogledu:

1. tehničke opremljenosti;
2. stručne osposobljenosti;
3. financijske sposobnosti u koju ne ulaze vrijednosti osnovnih sredstava;
4. nepostojanja pravomodno izrečene zabrane obavljanja djelatnosti;
5. drugih uvjeta utvrđenih zakonom i međunarodnim ugovorima.

Strani prevoznik može obavljati prevoz na teritoriji Bosne i Hercegovine, samo na osnovu dozvole za prevoz koju izdaje nadležno ministarstvo, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno. Zahtjev za izdavanje dozvole strani prevoznik dostavlja nadležnom ministarstvu, putem na dležnog organa svoje zemlje. Pri obavljanju međunarodnog i međuentitetskog prevoza, posada vozila mora imat i odgovarajucu dozvolu, o dnosno dgovarajude rješenje za prevoz i druge isprave propisane zakonom, međunarodnim ugovorima i drugim propisima. Domaci prevoznik koji posjeduje dozvolu za obavljanje prevoza putnika ne može angažirati fizičku ili pravnu osobu, imaoca motornog vozila, da u njegovo ime, uz odgovarajudu naknadu obavlja prevoz putnika, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese