Odlomak

Turizam danas ima karakteristike masovne pojave. Može se reći da je za bilo kakvu turističku aktivnost neophodno da postoje osobe sa turističkom potrebama i motivima da tu potrebu zadovolje, preduzimajući akcije koje rezultuju turističkim putovanjem. Takođe, je neophodno da takve osobe raspolažu slobodnim vremenom koje može da utroše na turističko putovanje, i naravno, kao drugi neophodan uslov se javlja da takve osobe raspolažu slobodnim novčanim sredstvima koja mogu da utroši u turističke svrhe, odnosno, u cilju zadovoljavanja svojih turističkih potreba za koje su motivisana
U geografskim proučavanjima nezaobilazni predmet interesovanja predstavlja regionalizacija, jer se pojave i odnosi najbolje mogu proučiti diferencijacijom prostornih celina. Izdvojene regije imaju svoje specifičnosti, tako da se mogu komparirati, a pozitivna saznanja u kreiranju razvojnih i poslovnih aktivnosti preneti na druge regije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari