Odlomak

Uvod:

Hitna stanja u medicini su ona stanja koja neposredno ugrožavaju biološki integritet bolesnika i zahtevaju neodloživu medicinsku intervenciju. Hitno stanje u psihijatriji je svako stanje u kojem su prisutne promene misaonih sadržaja, emocionalnih stanja, interakcije sa okolinom i načine kako se osoba odnosi prema okolini, te zahteva hitno lečenje kako bi se smanjile patnje i moguće povrede bolesnika i njegove okoline.
U psihijatriji su to stanja koja snažno remete bolesnikovu psihosocijalnu egzistenciju i predtavljaju opasnost po bolesnika ili njegovu okolinu. Hitnost znači pravo vreme pružanja pomoći kako bi se sprečio prelaz u teži psihički poremećaj. Duševne bolesti i poremećaji sadrže stalnu nepredvidivost i opasnost po bolesnika i okolinu. Hitni psihijatrijski bolenici su često uznemireni , provokaticni , preteći i agresivni.
Hitan prijem u odgovarajuću zdravstvenu u stanovu može biti dobrovoljan ili prisilan, uz pomoć porodice, medicinskog tima hitne pomoći ili policije.
Cilj intrvencije:
-Bolesnik neće pokušati suicid
-Biće sprečen pri pokušaju
-Započeće proces rešavanja problema I razgloga koji su do njega doveli.
1 SINDROM SAMOUBILAČKOG PONAŠANJA
Samoubilačko ponašanje i potencijalno samoubistvo u vezi je sa osnovnom bolešću.Očekuje mogućnost da bolesnik učini samoubistvo, samovoljno ili namerno, prethodno koristeći verbalne poruke kojima ga najavljuje.Primarni cilj u zbrinjavanju suicidnog pacijenta je smiriti ga, da se spreči autoagresija.

Zato je najvažnije proceniti:
-prepoznati suicidalnost
-proceniti suicidalni rizik
-postaviti što je bolje preciznu kliničku dijagnozu
-odabrati i provesti najadekvatniji tretman
-isključiti telesne bolesti koje povećavaju suicidalan rizik
Intervencije uključuju:
-Posmatrati bolesnika, pokazati zasštitnički stav, ne kažnjavajući.
-Ukloniti iz okoline sve oštre i opasne predmete.
-Imati terapijski odnos sa bolesnikom dozvoliti da svoj bes izbaci iz sebe.
-Potencirati socijalizaciju i komunikaciju kroz grupni rad (razgovor sa drugim bolesnicima,pomoći da sagleda i pozitivne aspekte života, te da sasluša njihova iskustva)
-Povećati samopoštovanje i samopouzdanje bolesnika.
-Timski rad stručnjaka i duhovna pomoć rad sa porodicom bolesnika
-Započeti dugoročni proces rada sa bolenikom na suočavanju sa problemom
2 STANJE PSIHOMOTORNE UZBUDJENOSTI (AGITIRANOST,AGITACIJA)
-lat. agitare- terati,nagovarati
U medicini označava svaki nemir, svako stanje unutrašnje napetosti koja se ne može protumačiti spoljasnjim uticajem; užurbana uzrujanost
Intervencije uključuju:
Ophodjenje i postupanje prema bolesniku je humano bez obzira na dramatičnost situacije i realnu opasnost, osoblje zauzima neprovokativan stav.
Održavati dovoljnu distancu sa bolesnikom, izbegavati direktan pogled u oči posebno dugo.
Svaki akutno nasilni pacijent zahteva neodložnu intervenciju, ako se ustanovi da se ne radi o tipičnom psihijatrijskom poremećaju takva osoba spada u nadležnost policije.Odluka o intervenciji: razgovor, farmakološka terapija, upućivanje u bolnicu, izičko obuzdavanje.
-Psihološka pomoć
-Primena ordinirane terapije
-Konstantni nadzor
-Razgovor, strpljenje, smirivanje.
-Ukloniti iz okoline ono što bolesnika plaši
-Ne izazivati
-Ponekad je potrebna i fizička imobilizacija
-PPD=Promatrati – Planirati – Delovati

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari