Odlomak

Def. Građansko pravo, kao deo pravnog sistema, jeste skup opštih pravnih normi kojima se regulišu građanska subjektivna prava-njihovi nosioci, nastanak i prestanak, vrste i sadržina, način vršenja i zaštite.
Građansko pravo u objektivnom smislu jeste grana privatnog prava koju čini skup pravnih normi kojima se uređuju građanskopravni odnosi nastali povodom stvari, činidaba ili imovine. Stupajući u građanskopravne odnose, subjekti stiču određena ovlašćenja i obaveze, čime nastaju građanska subjektivna prava.
Građansko pravo u subjektivnom smislu označava objektivnim pravom priznata ovlašćenja subjektima prava da preduzimaju akte potrebne za zadovoljenje materijalnih ili nematerijalnih interesa. Građansko subjektivno pravo se ostvaruje u građansko-pravnom odnosu u kome nasuprot titulara prava stoji jedno ili više obaveznih lica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari