Odlomak

Svaka zemlja, u težnji da ostvari što brži ekonomski rast, punu zaposlenost, bolji standard svojih građana, što bolju makroekonomsku stabilnost mora da provodi adekvatnu ekonomasku politiku. Sigurno, važan dio svake ekonomske politike jeste monetarna politika koja putem montarnih instrumenata ima za cilj da postigne stabilnost cijena, stabilnost kursa domaće valute, opštu privrednu stabilnost i regulaciju količine novca u opticaju koja je u funkciji pomentuih ciljeva. Monetarna politika nije postavljena kao univerzalni model niti se putem nje mogu postići moneatni efekti smanjenja, odnosno povećanja količine novca u opticaju, bez kombinacije sa drugim monetarnim instrumentima i mjerama; stoga, model upravljanja monetarnom politikom mora biti pažljivo odabran.
Pri izboru deviznog režima, monetarne vlasti se susreću sa trilemom koja znači da zemlja ne može istovremeno imati fiksni kurs, slobodno kretanje kapitala i autonomnu monetarnu politiku . Ako zemlja odluči da fiksira svoj kurs i ima slobodno kretanje kapitala, mora se odreći autonomne monetarne politike. Isto tako, ako želi voditi autonomnu monetarnu politiku i imati slobodno kretanje kapitala, mora se odlučiti za fleksibini devizni kurs ili ako želi imati fiksan kurs i uticati na domaću ekonomiju monetarnom politikom, mora imati restrikije na kapitalnom računu. Dakle, jedna od tri politike mora biti žrtvovana. Monetarna politika u fiksnom kursu je podređena samo u njegovom održavanju.
Poznato je da se finansijski sistem svake zemlje stalno razvija, te da je neophodno da nosioci monetarne politike stalno prilagđavaju svoje monetarne aktivnosti tom sistemu. Stabilnost cijena osnovni je cilj monetarne politike većine zemalja. Svaka monetarna politika u svoj centar interesovanja stavlja novac (domaći nocvac) kao instrument kupovne moći, vodi računa o komponentama novčane mase i širih monetarnih agregata, prati uzroke promjena njihovih veličina. Monetarnom politikom se želi postići novčana stabilnost, putem nagdleganja novčane pasive, te ostvariti uticaj domaćeg novca u opticaju na makroekononsku stabilnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese