studenti
Mesto za uspešne studente

Krivicni aspetki

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Trgovina ljudima u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije
Krivično zakonodavstvo Srbije dugo nije predviđalo posebna krivična dela koja bi direktno regulisala trgovinu ljudima. Međutim, Zakonom o potvrđivanju Konvencije UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i dopunskog Protokola o prevenciji, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, posebno ženama i decom iz 2001. godine , naša zemlja se obavezala da će izvršiti odgovarajuće izmene nacionalnog zakonodavstva u cilju usaglašavanja sa međunarodnim standardima i odredbama predviđenim tim aktima. Ovde treba imati u vidu i činjenicu da je Ustavnom poveljom tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore u članu 16. određeno da ratifikovani međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava imaju primat nad pravom državne zajednice Srbije i Crne Gore i pravom država članica, čime je omogućena i primena međunarodnih akata koji tretiraju oblast trgovine ljudima.
Tako je 2003. godine, u Krivično zakonodavstvo Republike Srbije, u glavi Krivičnih dela protiv dostojanstva ličnosti i morala, prvi put uvedeno krivično delo trgovine ljudima u članu 111b, kao posebno krivično delo. Međutim, Narodna skupština Republike Srbije, 29. septembra 2005. godine donela je Krivični zakonik kojim je u glavi Krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, predviđena nova, bitno izmenjena inkriminacija trgovine ljudima, kao posebno krivično delo u članu 388.
2. Krivično delo trgovine ljudima – osnovni vid krivičnopravne zaštite
Krivično delo, trgovina ljudima, kao što je već rečeno, predviđeno je u glavi krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom u članu 388. Zakonski tekst ove inkriminacije glasi:
(1) Ko silom ili pretnjom, dovođenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, odnosa zavisnosti, teških prilika drugog, zadržavanjem ličnih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi, vrbuje, prevozi, prebacuje, predaje, prodaje, kupuje, posreduje u prodaji, sakriva ili drži drugo lice, a u cilju eksploatacije njegovog rada, prinudnog rada, vršenja krivičnih dela, prostitucije ili druge vrste seksualne eksploatacije, prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa, radi oduzimanja organa ili dela tela ili radi korišćenja u oružanim sukobima, kazniće se zatvorom od dve do deset godina.
(2) Za delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to delo i kad nije upotrebio silu, pretnju ili neki drugi od navedenih načina izvršenja.
(3) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje tri godine.
(4) Ako je usled dela iz st. 1. i 3. ovog člana nastupila teška telesna povreda nekog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.
(5) Ako je usled dela iz st. 1. i 3. ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.
(6) Ko se bavi vršenjem krivičnog dela iz st. 1. do 3. ovog člana ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe, kazniće se zatvorom najmanje pet godina.
Kao što se iz zakonske formulacije vidi, ovo krivično delo ima osnovni, posebni i pet težih oblika.
2.1. Osnovni oblik krivičnog dela trgovina ljudima
Krivično delo trgovina ljudima čini lice koje silom ili pretnjom, dovođenjem u zabludu ili držanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, odnosa zavisnosti ili teških prilika drugog, zadržavanjem ličnih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi, vrši vrbovanje, prevoz, prebacivanje, predaju, prodaju, kupovinu, posredovanje u prodaji, skrivanje ili držanje drugog lica, u cilju eksploatacije njegovog rada, prinudnog rada, vršenja krivičnih dela, prostitucije ili druge vrste seksualne eksploatacije, prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa, radi oduzimanja organa ili dela tela ili korišćenja u oružanim sukobima.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.