Odlomak

Ugovor je saglasnost izjava volja dveju strana, dužnika i poverioca, o tome da se zasniva, menja ili gasni neki obligacioni odnos. On je najvažniji instrument platnog prometa. Ugovor je zaključen kada su se izjave volja u svemu poklopile. Uvek postoje dve strane, ali i jedna i druga strana mogu biti dužnici i poverioci (na svakoj od tih strana može biti jedno ili više lica).

Ugovor mora biti jasan i nedvosmislen, i kao takav, efikasan i primenjiv u bilo kojoj pravnoj situaciji. Poznato je da je prilikom sastavljanja ugovora, osnovni zadatak pravnika da predvidi što više mogućih spornih situacija, kao i da za sve formuliše prava i obaveze ugovornih strana, kako bi na taj način zaštitio njihove interese.

Obezbeđenje izvršenja ugovornih obaveza zavisi, pre svega, od toga da li su ugovorne strane na jasan i nedvosmislen način regulisale međusobna prava i obaveze. Takođe je bitno da li su ugovorne strane ugovorile sankciju ukoliko bilo koja strana ne izvrši svoju ugovornu obavezu ili ugovornu obavezu ne izvrši na predviđen način.

U cilju jačanja ugovorne discipline i zaštite interesa ugovorne strane koja ispunjava svoje obaveze iz ugovora, često se izvršenje ugovora obezbeđuje posebnim sredstvima obezbeđenja.

Sredstva obezbeđenja izvršenja ugovora

1. Ugovorna kazna

Ugovorna kazna predstavlja jedno od vrlo čestih sredstava za obezbeđenje ugovora u privredi. 

Ugovorna (konvencionalna) kazna je ugovoreni novčani iznos ili druga imovinska vrednost koju je jedna strana dužna dati drugoj strani ako svoju obavezu iz ugovora ne izvrši ili je izvrši sa zakašnjenjem. Odredba o ugovornoj kazni je akcesornog karaktera što znači da deli pravnu sudbinu glavne obaveze. Ako je npr. nepunovažna glavna obaveza, nepunovažna je i obaveza po ugovornoj kazni, ako je glavna obaveza zastarela, zastareva i pravo na ugovornu kaznu itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Trgovinsko pravo Žarko Anđelković
  • Školska godina: 2015
  • Seminarski radovi, Pravo
  • Srbija,  Leskovac,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese