Odlomak

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se jedan ugovornik (zakupodavac) obavezuje da preda određenu nepotrošnu stvar na upotrebu drugome ugovorniku (zakupcu), a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu naknadu (zakupninu) i da mu po isteku određenog vremena istu stvar vrati.

Upotreba obuhvata i prisvajanje određenih plodova stvari (prihoda), ako nije drukčije ugovoreno ili uobičajeno. Potpisivanjem ugovora o zakupu, zakupac dobija samo ovlašćenje upotrebe određene stvari, ali ta stvar ostaje u vlasništvu zakupodavca. Zakup je uvijek ugovor sa naknadom (konsensualan ugovor).

Zakupodavac je lice koje daje u zakup drugom licu (zakupoprimcu) određenu nepotrošnu stvar na određeno vrijeme, za šta dobija naknadu (zakupninu). Zakupac je lice koja uzima u zakup određenu nepotrošnu stvar od drugog lica (zakupodavca) na određeno vrijeme za šta plaća naknadu (zakupninu).

Predmet zakupa predstavlja stvar koju zakupodavac predaje zakupcu na upotrebu. Predmet zakupa je neka nepotrošna stvar, npr. poljoprivredno zemljište, voćnjak, poslovne prostorije, stan, nepokretnosti (automobil ili neke mašine), web prostor i slično. Između ugovora o zakupu ovih predmeta postoji značajna razlika, tako da se razlikuje zakup koji ovlašćuje zakupca samo na upotrebu stvari koja ne daje nikakve plodove ni proizvode i zakup stvari ili prava koja daju plodove odnosno prihode

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari