Odlomak

U današnjoj poljorivredi je upotreba pesticida neminovnost, uslovljena razvojem i širenjem prourokovača bolesti i štetočina, gajenjem visokorodnih hibrida i sorata, koje su po pravilu osetljivije na napade bolesti. S obzirom da su pesticidi hemijske materije, koje se upotrebljavaju radi  uništavanja određenih živih organizama, u zavisnosti od toga protiv kojih se organizama koriste, oni ispoljavaju i štetno – toksično dejstvo na čoveka, gajene životinje i korisne organizme, kao i na životnu sredinu. Zato, prilikom upotrebe pesticida treba biti pažljiv i u rukovanju, primeni i skladištenju.Pesticidi u odnosu na čoveka i toplokrvne životinje mogu toksično dejstvo da ispolje u vidu akutne i hronične toksičnosti.

Akutna toksičnost se ispoljava odmah po izlaganju određenoj količini pesticida i posledice mogu biti različite u zavisnosti od pesticida – odnosno aktivne materije. Akutna toksičnost nekog pesticida se izražava u količini pesticida – aktivne materije po 1kg telesne težine.  Među zoocidima, odnosno pesticidima koji se koriste za suzbijanje štetočina (životinjskih organizama –insekticidi, rodenticidi) nalaze se pesticidi koji ispoljavaju visok stepen akutne toksičnosti na čoveka  i toplokrvne životinje.


Hroniča toksičnost se ispoljava prilikom dugotrajnog i višekratnog izlaganja manjim količinama pesticida. Ona se ispoljava u vidu teratogenosti, mutagenosti i kancerogenosti. I tu se kriju velike opasnosti po zdravlje. Često se u preparatu nalaze materije koje ispoljavaju takvo dejstvo iako aktivna materija takvo dejstvo ne ispoljava. Ovakve materije se u preparatima pojavljuju kao nus proizvodi sinteze aktivnih materija i, što je tehnologija prljavija, to je i procenat prisutnosti ovakve materije veći.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Fitomedicina

Više u Seminarski radovi

Komentari