Odlomak

Bankarski marketing
Izazovi na tržištima bankarskih usluga
Jedan od ključnih zadataka savremene banke predstavlja pronalaženje puteva i metoda za ostvarenje održive konkurentske prednosti na sve konkurentnijim finansijskim tržištima. Uloga marketinga u ovom zadatku je nesumnjiva, naročito u oblasti njegove uspešne implementacije i izgradnje bankarske kulture i kvaliteta bankarskih usluga. Međutim, kada se radi o zemljama u razvoju, marketing je više subjekt sociopolitičkog kriticizma nego stvar menadžmenta. Pored toga, kada je u pitanju prihvatanje i implementacija marketing filozofije u okviru bankarskog sektora ona beleži određeni stepen kašnjenja. U tom slučaju, banke u zemljama u razvoju imaju obe prepreke na putu pune implementacije marketing filozofije u svom poslovanju.
Banke u zemljama u razvoju moraju biti svesne, da savremeno bankarstvo prate značajne strukturne promene koje se ogledaju kroz deregulaciju i privatizaciju, prirodu finansijsih uslužnih tržišta, sve značajniji uticaj informacione tehnologije na bankarstvo i postojanje promenljivih preferencija potrošača, kada su u pitanju finansijske usluge. Kada se radi o retail bankama, u većini razvijenih zemalja je došlo do rušenja barijera za ulazak na ta tržišta. Iako su njihovi tržišni udeli mali, strane banke počinju da konkurišu sa domaćim bankama uspostavom vlastitih operacija i nastupanjem na tržištima kroz merdžere. U ovom slučaju banke su primorane da ostvare prednost u smanjenju troškova, najpre kroz korišćenje tehnologije.
Što se tiče eksternih pretnji sa kojima se suočava moderno bankarstvo, ono se najpre odnosi na: povećan stepen konkurencije na finansijskim tržištima, veličini raspoloživog tržišta, globalizacija u oblasti finansijskih tržišta, sofisticiranosti potrošača i promene u oblasti regulacionog, ekonomskog i političkog okruženja.
Kada se radi o finansijskim institucijama, one najčešće konkurišu na veoma širokim tržišnim prostorima, koja mogu biti geografski disperzirana i koja zahtevaju različite uslužn koristi. Međutim, ovi tržišni prostori su uglavnom fragmentirani i razdrobljeni na veoma heterogene segmente. U tom slučaju su potrebne preciznije ciljne marketing tehnike, koje zahtevaju dijalog sa manjim grupama potrošača i identifikovanje individualnih potreba potrošača. Ova situacija, koja je povezana sa pritiscima konkurentskih i dinamičkih tržišta, doprinela je rastu relationship marketinga, kao novog marketing modela primenljivog za sektor finansijskih usluga. Sve više vodećih banaka se okreću zadržavanju postojećih potrošača, kroz razvijanje odnosa sa njima, a zatim se posvećuje većim marketing naporima za sticanje novih potrošača ili zaustavljanju gubljenja potrošača.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese