Odlomak

Alati za učenje na daljinu i proširenje kompetencija nastavnika za primenu ovog vida nastave.

Данашње доба модерних техника и глобализације доноси брзе промене у свим
аспектима људског живота. Сваким даном стварају се нове информације, а општи
развој континуирано захтева нова знања и вештине. Јавља се потреба за што
бржим, правовременим образовањем, које ће истовремено бити отворено и широко
доступно.
Електронко учење (е–учење или енглески е learning) данас све ћешће срећемо у
практичној примени. Осим основне употребе мултимедије и интернета у склопу
свакодневног основног образовања, данас се путем система е–учења омогућава и
организација конференција, као и тзв. Е–learning конференције, Е–learning
академије, online образовање запослених у неким установама.
Настава треба да се одвија у флексибилном окружењу, способан да представи
информацију на више начина, са приступом разним информационим изворима и
максималном флексибилношћу када је у питању интеракција између наставника,
ученика и информације. Е-учење омогућава испуњавање ових захтева. Рачунари се
користе за прављење и репродукцију хипермедијалних лекција,, разних
интерактивних материјала, тестова знања који се најчешће дистрибуирају преко
интернета.
1.1 Предмет, циљ и подручје рада
Предмет овог рада је е-учење, тренутно стање у Републици Српској и
Средњошколском центру Рудо, предлози за побољшање и креирање курса који има
за циљ проширење информатичких, педагошких и методичких компетенција
наставника.
Први део бави се теоретским разматрањима везано за е-учење:
 дефиниција е-учења, предности и недостаци,
 е-учење у савременој настави,
 потребни ресурси за е-учење (хардвер, софтвер, кадрови).
Друга целина односи се на сагледавње стања е-учења у образовању Републике
Српске.
 Стратегија владе Републике Српске везано за е-образовање.
 Е-учење, потреба за проширењем компетенција наставника у циљу
реализације стратегије,
 Е-образовање у образовном систему Републике Српске у оквиру чега је
извршено истраживање „Е-учење у Средњошколском центру Рудо“.
 На основу резултата истраживања предложене су мере за побољшање стања
е-учења у школама Републике Српске. Једна од предложених мера је била
„проширење информатичких, педагошких и методичких компетенција
наставника“. У оквиру рада креиран је курс који има за циљ проширење
информатичких, педагошких и методичких компетенција наставника.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Obrazovanje

Više u Pedagogija

Komentari