Odlomak

Економска анализа је примена економске теорије у решавању одређених економских проблема у одређеној економској ситуацији.Предузеће се у пословању суочава са разним променама. Процес прилагођавања променама предузећа потребно је контролисати и усмеравати.

Сврха анализе у економији предузећа је да припрема материјал из документације на основу кога ће се судити и стању и пословању предузећа. Треба анализирати податке за више година,у идеалном случају 5 година јер је немогуће оценјивати пословање предузећа на основу података из једне године. Послованје предузећа увек упоређујемо са са другим предузећем исте величине или из истог пословног сектора.

Фактори који утичу на остварење анализе су: лице које је задужено за анализу, расположиво време, као и документација којом се располаже. Све пословне промене у предузећу се бележе у књиговодству, тако се на крају сваке године на основу тога може утврдити да лу је предузеће пословало са добитком или губитком. Кроз биланс стања и биланс успеха предузеће добија резултат пословања који може упоредити са резултатима из претходних година. Биланс стања је приказ имовине и обавеза предузећа, док биланс успеха приказује приходе и расходе, на основу којих знамо да ли је предузеће остварило добитак или губитак.

Финансијски извештаји представљају општеприхваћено средство за пренос информација о финансијским токовима предузећа великом броју корисника, како интерним, тако и екстерним.

Анализа нето обртног фонда

Нето обртни фонд (NOF) се дефинише као разлика између дугорочних извора финасирања и сталних средстава. Један је од показатеља финансијског положаја предузећа поред рацио бројева. Пожељна је што већа вредност NOF-а.Уз рацио бројеве нето фонд је један од веома важних елемената финансијске анализе. Нето обртна средства представљају онај део обртних средстава који је финансиран дугорочним капиталом (сопствени плус дугорочни позајмљени капиа).У питању је величина која се посматра из два различита угла.

Нето обртни фонд ставља аксценат на дугорочне изворе финансирања који су искоришћени за финансирањр дела обртних средстава ,док нето обртна средства стављају акценат на део обртних средстава који је финансиран из дугорочних извора.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Ekonomska analiza privrednog subjekta Slobodan Andzic
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari