Odlomak

Законом о рачуноводству и ревизији”¹, прописана је обавеза предузетника и правних лица да евидентирају пословне промене од почетка до краја године са стањем на дан 31.12. текуће године.

За потребе екстерних корисника, саставља се само један крајњи или завршни рачун, за интерне потребе предузећа могу да састављају периодичне извештаје (за један месец, три, шест или девет месеци).

      Финансијски извештаји служе ради утврђивања имовинске ситуације и финансијског резултата које је предузеће остварило у току године.

      Финансијски извештаји обухватају:

  1. Биланс стања,
  2. Биланс успеха,
  3. Извештаји о токовима готовине,
  4. Извештаји о променама капитала,
  5. Напомене уз финансијске извештаје,
  6. Статистички анекс.

            Циљ финансијских извештаја је пружање информација заинтересованим корисницима: менаџерима, власницима, банкама, добављачима, запосленима, држави.

          Коначна расподела финансијског резултата остварује се на крају године, на основу израђеног годишњег обрачуна.

            У савременом привредном животу биланси се користе када треба изразити стање и резултат неке привредне активности.

            У рачуноводству биланс се користи када се исказује стање и резултат предузећа тако што се пословни догађаји, стања и резултати предузећа исказују преко новчаних јединица.

            Веома значајна карактеристика биланса је билансна равнотежа. Биланс стања је финансијски извештај о стању имовине, капитала и обавеза на дан састављања обрачуна, односно на дан билансирања. За разлику од биланса стања, биланс успеха се саставља за одређени извештајни период у коме су исказани сви приходи и расходи и на основу њих утврђени добитак или губитак.

             Предузећа су у обавези да на крају сваке пословне године, након књижења свих пословних промена, своје пословне књиге закључе, у циљу утврђивања тачног и коначног стања а које за сврху имају састављање финансијског извештаја. Овај извештај садржи податке о финансијском положају, успешности и свим променама које се тичу финансијског положаја предузећа.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese