Odlomak

Dinamična emigraciona kretanja stanovništva sa jugoslovenskih područja i celog Balkanskog poluostrva zabeležena su još sredinom prošlog veka i njihov intenzitet se stalno povećavao.
Raspoloživi podaci u našoj zemlji su skromni i u najvećoj meri se zasnivaju na malom broju procena stručnjaka, anketa koje su za ciljnu grupu uglavnom imale istraživače zaposlene u naučnim ustanovama i istraživačkorazvojnim jedinicama u Srbiji, ili su se odnosile na istraživanje emigracionih namera.
Iako ne postoje precizni podaci o spoljnim migracijama, procene govore da se u prethodnoj deceniji iz Srbije iselilo oko 300.000 osoba, uglavnom mlađih od 40 godina, a doselilo oko 150.000 uglavnom onih koji su ostvarili penziju u inostranstvu.
Raspoloživost visokoobrazovane i stručne radne snage, postalo je ključno pitanje ekonomskog prosperiteta jedne države. Privlačenje visokostručnih kadrova, naročito stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, jedan je od najvažnijih ciljeva imigracionih politika industrijski razvijenih zemalja.
Iz perspektive zemalja porekla, emigracija visokoobrazovanih kadrova i stručnjaka je veoma
ozbiljan problem. Visokoobrazovani i stručni ljudski resursi predstavljaju jedan od ključnih
načina za oporavak privrednog sektora. Bilo da se radi o naučnom, tehnološkom ili privrednom razvitku u opštem smislu, inovativne mogućnosti su postale jedan od najvažnijih preduslova prevazilaženja jaza izmedju razvijenih i nerazvijenih privreda.
Za najmanje razvijene zemlje i zemlje u razvoju pronalaženje optimalnog načina za integrisanje stručnih kategorija radne snage predstavlja polaznu tačku na dugom i teškom putu ka uključivanju u savremene svetske tokove. Reforme školstva, investiranje u nauku i tehnologiju, budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj, postali su osnovni indikatori u klasifikaciji zemalja u smislu njihove buduće društveno-ekonomske perspektive.
Raspoloživost visokoobrazovane i stručne radne snage postalo je ključno pitanje ekonomskog prosperiteta jedne države. Privlačenje visokostručnih kadrova, naročito stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, jedan je od najvažnijih ciljeva imigracionih politika industrijski razvijenih zemalja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Ljudski resursi

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita na radu

Komentari