Odlomak

MSFI 16 propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova za subjekte koji izvješćuju prema MSFI-jevima. Standard definira jedinstveni model za računovodstvo najmova kod korisnika najma, propisuje obvezu korisnika najma da po svim najmovima iskazuju imovinu i obveze, osim kod najmova kroz razdoblje od 12 mjeseci ili kraće ili predmeta najma male vrijednosti. Davatelji najma i dalje će najmove razvrstavati u poslovne (operativne) ili financijske, pri čemu MSFI 16 uvodi pristup koji se ne razlikuje suštinski od onoga iz ranije važećeg MRS-a 17.

MSFI 16 objavljen je u januaru 2016. godine i primjenjuje se na izvještajne godine koje započinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine.

Cilj

MSFI 16 uspostavlja načela priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova s ciljem da korisnicima i davateljima najma omogući davanje relevantnih informacija koje vjerodostojno odražavaju transakcije najma.

Obim MSFI 16 “Najmovi”

MSFI 16 „Najmovi“ primjenjuje se na sve najmove, uključujući podnajmove, izuzev:

  • najmova namijenjene istraživanju odnosno eksploataciji minerala, nafte, prirodnog plina i sličnih neobnovljivih izvora
  • najmova biološke imovine koju drži korisnik najma (v. MRS 41 „Poljoprivreda“)
  • ugovora o koncesijama za usluge (v. IFRIC 12 „Sporazumi o koncesijama za usluge“)
  • licencija za intelektualno vlasništvo koje daje davatelj najma (v. MSFI 15 „Prihodi od ugovora s kupcima“) i
  • prava korisnika najma prema ugovorima o licencijama za filmove, video-sadržaje, igre, rukopise, patente i autorska prava i slične stavke iz djelokruga MRS-a 38 „Nematerijalna imovina“.
  • Korisnik najma može odlučiti da na unajmljenu nematerijalnu imovinu osim prethodno navedene primijeni MSFI 16. [toč. 4. MSFI-ja 16]

Izuzeća od priznavanja

Umjesto u nastavku opisanih kriterija priznavanja iz MSFI-ja 16, korisnik najma može odlučiti da plaćanja po osnovi sljedećih dviju vrsta najma obračuna kao rashod pravocrtno kroz razdoblje najma ili prema nekoj drugoj sustavnoj osnovi, a to su:

  • najmovi na rok od 12 ili manje mjeseci koji ne sadrže opciju otkupa – ovaj izbor temelji se na klasifikaciji predmeta najma i
  • najmovi kod kojih je nova imovina koja je predmetom najma male vrijednosti (kao što su osobna računala ili manji predmeti uredskog namještaja) – odluka o izboru ovog načina donosi se pojedinačno za svaki najam.

Šta je sporazum o najmu?

Postavlja se pitanje kako procijeniti šta je sporazum o najmu? MSFI 16 definiše sporazum o najmu kao sporazum kojim se ustupa pravo kontrole nad korištenjem određene imovine tokom određenog perioda u zamjenu za naknadu, s tim da se period korištenja može smatrati vremenskim periodom izraženim u mjesecima, godinama i sl., ali i kao obim u kome se određena imovina koristi (npr. kao broj proizvodnih jedinica koje će korištena oprema proizvesti). U većini slučajeva je veoma jednostavno utvrditi da li sporazum sadrži elemente najma, ali isto tako postoje slučajevi u kojima je neophodna procjena prilikom utvrđivanja postojanja elemenata najma. Grafikon u nastavku može poslužiti pravnim licima kod procjene da li neki sporazum predstavlja sporazum o najmu, odnosno da li sadrži elemente najma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Računovodstveni standardi prof.dr.edin glogić
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  --- BIH | Tuzla ---   Visoka škola Finra

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese