Odlomak

Farmaceutska djelatnost predstavlja djelatnost od opšteg, ali i posebnog
društvenog interesa, jer je u direktnoj funkciji unapreenja, ouvanja i zaštite zdravlja
ljudi. Obuhvata proizvodnju, kontrolu, distribuciju, izdavanje i prodaju farmaceutskih
proizvoda, ali i pružanje razliitih zdravstvenih usluga koje su usmjerene ka poboljšanju
kvaliteta života graana.
Shodno tome, i farmaceutski marketing obuhvata opšta i specifina znanja vezana
za proizvod ili uslugu u oblasti lijekova, terapije i unapreenja zdravlja, te se odvojeno
posmatraju koncepti marketinga farmaceutskih proizvoda i marketinga farmaceutskih
usluga, a u suštini su jedna nedjeljiva cjelina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari