Odlomak

Grana fizike koja se bavi primjenom fizičkih principa, tehnika i metoda u kliničkom
okruženju, u svrhu istraživanja, prevencije, dijagnostike i liječenja se zove medicinska fizika [1].
Ona ima značajnu ulogu u medicini, biologiji i medicinskim istraživanjima. Medicinsku fiziku čine
četiri važne oblasti, to su:radioterapija, radiodijagnostika, nuklearna medicina i zaštita od zračenja.
Ostale oblasti interesa medicinske fizike, koje ne koriste jonizujuće zračenje, su mjerenja doza
zračenja, MRI, primjena ultrazvuka i drugih tehnologija u medicini. Medicinski fizičari su stručnjaci
iz oblasti fizike koji obavljaju sljedeće poslove:
o Tehničko nadgledanje i provjera rada uređaja,
o Kalibracija i verifikacija mjernih uređaja,
o Učestvovanje u planiranju dijagnostičkih i terapijskih tretmana pacijenata,
o Edukacija i obuka,
o Istraživanje i razvoj,
o Zaštita od zračenja i zaštita pacijenata, osoblja i javnosti,
o Dozimetrija izvora zračenja i pacijentna dozimetrija,
o Optimizacija fizičkih aspekata dijagnostičkih i terapijskih procedura, i
o Razvoj protokola za bezbednu i sigurnu upotrebu jonizujućeg zračenja
Jedan od bitnijih zadataka medicinskih fizičara jeste obezbjeđivanje bezbjedne i efikasne
upotrebe jonizujućeg zračenja u medicini. Bezbjednost i efikasnost se postižu redovnim
kontrolama kvaliteta snopa isporučenog zračenja i praktičnom primjenom protokola propisanih od
strane domaćih i međunarodnih institucija u svim oblastima medicine koje se služe izvorima
zračenja u dijagnostičke ili terapijske svrhe.
Cilj ovog rada jeste da se na nekoliko primjera pokaže kako se ispituje ispravnost uređaja u Srbiji i
da se dobijeni rezultati uporede sa domaćim standardima i granicama propisanim od strane
Direktorijata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbjednost Srbije. Mjerenja su vršena u salama
za interventnu radiologiju – angiosalama u Opštoj bolnici u Somboru i Opštoj bolnici u Subotici

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Komentari

Click to access the login or register cheese