Odlomak

Kliničkoepidemiološke karakteristike influence

Grip – Influenca
(Grippusepidemicus)

Grip je akutnoinfektivnovrlokontagioznorespiratornooboljenje,izazvanovirusominfluence,kojiprimarno i selektivnonapadaepitelrespiratornihputeva. Bolest se širineobičnobrzo,izazivajućimanje i većeepidemije,pa i pandemije.
Grip je najrasprostranjenijeinfektivnooboljenje,kojemože bitiveomaštetnopodecu,starijeosobe i hroničnebolesnike.

 

 

 

    Istorijat
Za grip se znaod V veka, ali se verovatnojavljao i ranije. Prvapoznatapandemijabila je 1173.godine. Od XVI do XIX vekazabeleženo je 9 pandemija. U XX vekupandemijeilivećeepidemijesu se javljalesvakih 3 – 5 godina. Međunjimasunajpoznatiješpanskagroznicaod 1918. – 1920. godinesa 20.000.000. umrlih i azijski grip 1957. godinesa 2.000.000.000 obolelihlica. U istorijatuovebolestivaznisudatumikadasu se desilaprvakultivisanja i izolacijavirusa,proizvodnjavakcine i aktivnaimunizacija.
   

 

 

 

Etiologija
Virus gripa je RNK virus, spada u grupumiksovirusa (Myxoviridae), kojipripadajufamilijiOrthomyxoviridae.Nazivsudobilizbog toga štoimajuafinitetzamukoproteine.
Virus gripapredstavljaovalnotelašcekoje je veličine od 100m. Postoje tri tipavirusagripa: tip A, B, C. Sviimajusličnabiološka i patogenasvojstva,ali se razlikujupoantigenojstrukturiinekimepidemiološkimosobinama.Antigenastrukturapojedinihtipovavirusagripamoževremenom da se menja, to se naročitoodnosina tip A, koji je vrlonepostojan, pa se menja i u tokuraznihepidemija: npr. zavremepandemije 1947. izolovanavarijanta A1 , a u tokuazijskoggripa 1957. varijanta A2.
JezgrovirusatipaAčininukleoprotein. Njegova RNK ima 8 različitihsegmenata, kojiigrajuvažnuulogu u genetskimkombinacijamavirusa i stvaranjumutanti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese