Odlomak

UVOD
U savremenim uslovima privređivanja, gde je dejstvo zakona vrednosti na tržištu relativno slobodno, veoma je važno odabrati pravu poslovnu orijentaciju. Sve je veći broj preduzeća koja ne mogu uspešno prodavati svoje proizvode. Sa sve većom podelom rada u međunarodnim razmerama, širi se tržište, jača konkurencija i sve više se polaže na nove proizvode, koji postaju podloga ne samo opstanka, već i stabilnosti razvoja preduzeća.
Upravo iz ovih razloga, prebacivanje akcenta poslovanja sa proizvedenog fizičkog obima proizvodnje na realizovanu proizvodnju, veoma je važna etapa u razvoju preduzeća u sadašnjosti. To se dešava iz razloga jer po zadovoljenju jednog osnovnog fonda potreba, potrošaĉi počinju da tražene samo više, nego i bolje proizvode. Tako se tokom vremena javlja potreba da preduzeća pružaju svojim potrošačima nove i bolje proizvode koji će, uvažavajući njihove sklonosti, kvalitetnije podmiriti njihove potrebe. Više se ne sme postavljati pitanje da li je ili nije moguće proizvesti neki proizvod, već da li je moguće obezbediti prodaju proiz voda uz odgovarajuću efikasnost. Prema tome tržišno poslovna orijentacija preduzeća je neophodna u savremenim uslovima.
Marketinška koncepcija upravljanja jeste istraživanje i nastojanje kako preduzeće najbolje da prilagodi (upotrebi) sopstvene resurse i ciljeve svog poslovanja radi što povoljnijeg iskorišćavanja postojećih i budućih poslovnih prilika.
Kod marketing koncepcije upravljanja treba poći od punog zadovoljenja potreba potrošača. Prema tome proizvode ir esurse preduzeća treba definisati prema onome što potrošač traži. Ova karakteristika kod marketing koncepcije upravljanja, kao polazna osnova, predstavlja ujedno i njen glavni oslonac.
Preduzeća bi trebala, ako su prihvatila marketinški princip poslovanja, da integrišusve elemente i aktivnosti preko marketinga u jedan celovit sistem. Potrošaĉi ne kupujusamo fizički proizvod, nego i nematerijalne usluge, servis, instruktivnu pomoć u eksploataciji i tome slično. Zbog toga preduzeća nisu, niti mogu biti, pogotovo u današnjim uslovima, isključivo proizvođači proizvoda. U sadašnjim uslovima poslovanja preduzeća treba da postoje da bi zadovoljila potrebe potrošača.

Ova težnja za objedinjavanjem, integracijom svih aktivnosti preko marketinga je druga značajna karakteristika marketing koncepcije poslovanja. U većini preduzeća gde marketing koncept nije u potpunosti iskristalisan, svaki poslovni sektor razvija sopstvenu logiku rada. To dovodi do nedovoljno koordinisanog delovanja preduzeća. U preduzećima gde je prisutna dezintegrisana uloga marketinga, postoje uobičajene poslovne funkcije (razvoj, projektovanje, nabava, marketing, proizvodnja, prodaja, finansije) i svaka od ovih funkcija je posebno i samostalno usmerena ka potrošaĉima.
Za razliku od ovog pristupa, integrativni marketing se rukovodi principom jedinstvenog nastupa i zajedničkog delovanja svih poslovnih funkcija i sektora usmerenih na potrošača i zadovoljenje njegovih potreba.
Integrativni marketing zahteva da svi sektori budu prvenstveno vođeni jednom bazičnom logikom, da imaju jednu ideju – misao vodilju čija će stremljenja biti uperena ka punom zadovoljenju potreba potrošača.
Pod pojmom upravljanje marketinškim aktivnostima u najširem smislu značenja marketinga, podrazumevamo u prvom redu: analizu, planiranje, organizovanje i kontrolu programa namenjenih da stvore i grade i zdrže korisne razmene i odnose na ciljnim tržištima ili tržišnim segmentima radi ostvarenja ciljeva i zadataka preduzeća.
Upravljanje marketinškim aktivnostima (marketing menadžment) je istovremeno i nauka i veština sagledavanja marketinškog okruženja u odnosu na marketinške resurse i raspoloživa sredstva. Marketing u toku planiranja, organizovanja i realizacije marketinške strategije i taktike menadžer treba da odlučuje, da reaguje na promene uokruženju i saglasno postavljenoj misiji, ciljevima i zadacim a da donosi pravovremene odluke. Zbog toga upravljanje marketingom, posebno kada se radi o integralnoj ili globalnoj marketinškoj koncepciji, obuhvata najširi pogled na marketing.
Upravljanje marketingom se definiše kao proces kojim se pokreće i usmerava marketinška aktivnost preduzeća u cilju zadovoljavanja potreba građana kao potrošača, privrede i društva proizvodima i uslugama uz ostvarivanje profita.
Govoreći o upravljanju marketingom i koncepcijama na kojima počiva, slobodno se može reći da je marketing jedan proces koji počinje pre nego što se sam proizvod pojavi, odnosno proizvede i taj se poces nastavlja i nakon što taj isti proizvod postane dostupan.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari