Odlomak

1.Objasnite kontekst u  kojem se konstituiše menadžment kao naučna disciplina.      

Pre-industrijska epoha je baštinila bogato istorijsko iskustvo upravljačkih veština stečenih u okviru različitih ljudskih delatnosti.Otuda su mnogi principi, funkcije i načela upravljanja daleko stariji od menadžmenta kao naučne discipline koja nastaje u okrilju industrijskog društva.Noviji i naučno utemeljeniji razvojni tokovi menadžmenta pripadaju epohi s kraja XIX veka i većim delom XX veku, a svoje ishodište i ukupna kretanja vezuju za industrijalizaciju kao proces koji je obeležio ovo razdoblje. Početak menadžmenta koji se oslanja na primenu naučnih metoda u upravljanju najneposrednije povezujemo sa rodonačelnicima ove discipline-F.W.Tejlorom i A.Fajolom.

 

 

 

2.U čemu se ogledaju doprinosi rodonačelnika menadžmenta-Tejlora i Fajola?

Početak menadžmenta koji se oslanja na primenu naučnih metoda u upravljanju najneposrednije povezujemo sa F.W.Tejlorom i A. Fajolom.Teejlorov pristup upravljanja okrenut je pojedinačnom učesniku u proizvodnji.Za pojedinačnog radnika na konkretnom radnom zadatku trebalo je utvrditi ,,najbolji način” za efikasno delovanje.Organizaioni metodi koji su to trebali da obezbede jesu kontrola rada, planiranje, jedinstvo naredjivanja, jasna odgovonost…Ključan organizacioni faktor bio je raspon kontrole definisan kao tačno utvrdjeni broj radnih pozicija za čiju kontrolu je neko nadležan i odgovoran, po strogo utvrdjenoj piramidalnoj hijerarhiji.Anri Fajol otvorio je put usvajanju, naučnom definisanju i primeni osnovnih principa menadžmenta: podela rada, autoritet, disciplina, jedinstvo u upravljanju, princip subordinacije, duh zajedništva, nagradjivanje…

 

 

 

3.Koji su ključni resursi industrijske epohe?

Središnji zahtevi industrijskog doba orijentisani su na proizvodnji i potrošnji, sa tržištem kao centralnim društveno-ekonomskim odnosom koji modeluje njihovu simbiozu. Klasični, odnosno spoljašnji resursi industrijski orijentisane civilizacije, poput ekonomije, energenata i ekologije, gotovo su iscripljeni u cilju povećanja obima i efikasnosti proizvodnje, te ih danas zamenjuju novi, obnovljivi resursi, poput znanja i informacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese