Odlomak

1. Odnos stvaralac-delo-publika u usmenoj književnosti:

Usmena improvizacija odvija se neposredno pred slušaocima od kojih je svaki potencijalni kazivač/pevač, a sve naredne interpretacije odvijaće se takođe pred slušaocima i neminovno će se razlikovati, ali će sva ova dela biti usklađena saznanjem i očekivanjima publike.
Individualnost je u usmenoj književnosti osobenog tipa, jer je stvaralac dvostruko uslovljen kolektivom i tredicijom. Kolektov omogućava nastanak i trajanje dela i podstiče pojedinca na stvaralački čin; s druge strane on ograničava ispoljavanje ličnog stava ili mišljenja koje se razilazi od opšteprihvaćenog znanja.
Tvorac i njegovo delo ne mogu u usmenoj kulturi postojeti bez publike, dok se u pisanoj književnosti stvaranje i recepcija odvijaju u različitom vremenu i prostoru, u usmenoj književnosti delo nastaje i izvodi se pred publikom i u tom istom trenutku se procenjuje vrednost varijante:

  • PEVAČ/PRIPOVEDAČ – VARIJANTA – SLUŠAOCI
  • PEVAČ → VARIJANTA ← SLUŠAOCI
  • STVARANJE ↔ RECEPCIJA

Zato je za trajanje dela u usmenoj književnosti važno:

1. talentovanost pojedinca
2. izgrađenost stilsko-izražajnog i tematskog fonda tradicije
3. zainteresovanost i afinitet sredine, koja kao kolektivni cenzor vrednije varijantu i učestvuje u daljem trajanju – prenošenju varijante usmenim putem

 

 

2. Varijanta

U širem smislu varijanta je svako izvođenje pesme, pripovetke, kratkih govornih oblika pred publikom, pri čemu je tekst koji istovremeno nastaje i izvodi se – neponovljiv. No, varijanta se može posmatrati i na žanrovsko-tematskom nivou. Tako sagledan, ovaj fenomen se može odrediti kao tvorevina zavisna od drugog usmenog dela („pravarijante“) od kojeg uzima strukturne i sižejne osobenosti. Zahvaljujući starim, sačuvanim tekstovima u delima renesansnih pesnika i rukopisnim zbornicima, nastajalim u Primorju i Vojnoj krajini, moguće je pratiti stabilne i promenljive činioce istog sižejnog sklopa. Ta su poređenja moguća u okvirima istog poetičkog sistema (npr. epska pesma o deobi braće Jakšića¸tematski krugovi o Prvom i Drugom kosovskom boji; Markovi megdani…) ali i u obradama istog motiva u različitim žanrovskim konvencijama (npr. pesme i pripovetke o zmiji mladoženji).

 

 

 

3. Zbog čega dolazi do menjanja teksta u usmenoj književnosti?

Promenljivost teksta zavisi od više činilaca uključenih u sistem tradicije i usmene kulture:

1. prenošenje teksta iz jedne generacije u drugu
2. prenošenje iz jedne sredine u socijalno i kulturno drugačiju zonu
3. darovitost usmenih stvaralaca i prenosilaca
4. okolnosti spevavanja i kazivanja – kontekst
5. žanrovske norme

 

 
4. Šta je potrebno za prenošenje jedne epske pesme kroz vreme i prostor?

Da bi se jedna epska pesma ili pripovetka usmeno prenosila kroz vreme izuzetno je važan udeo kolektiva – njegova zainteresovanost za određenu temu, junaka, pa i usmeni žanr. Tako lokalni kolorit i trenutna zanimljivost umanjuju mogućnosti određenom sižeu da se prenese i u naredni naraštaj. Kada opevano zbivanje nema širi nacionalni značaj, brzo se gasi interesovanje publike. S druge strane određene teme, imena i događaje moguće je pratiti u širokim vremenskim intervalima ( Marko, Zmaj Ognjeni Vuk, Sibinjanin Janko ili Kosovski boj itd.). Stav kolektiva i opšta shvatanja uslovljavaju pevače i kazivače koji su i sami deo određene (socijalne, etničke, konfesionalne) grupe.
Osim toga, u zavisnosti od trenutka (i prostora) beleženja teksta varijante, može se dogoditi da karakterizacija pojedinih epskih junaka varira – epski Marko u „Erlangenskom rukopisu“ mnogo je bliži hajdučkim i novelističkim tipovima junaka, nego onim odlikama iz pesama Vukovih pevača. Đurđeva žena u bugaršticama nije prokleta Jerina, već je brižna ljuba i tragična majka, koja ostaje bez sina jedinca, a gotovo sve deseteračke pesme predstavljaju je u negativnom svetlu.
Trenutni uslovi života, osobeni afinitet sredine i kulturno-istorijski okviri života usmene književnosti nisu konstante. Usmeno stvaralaštvo traje na širokom i različitom prostoru, u odgovarajućim uslovima. Migracije stanovništva, ali i pojedinci, trgovci, putnici, slepi pevači imaju ulogu u prenošenju usmene književnosti sa terena na teren.

 

 

 


5. Udeo pojedinca u promenljivosti usmenih dela:
Lični pečat (afinitet i darovitost) pevača/pripovedača ogleda se kako u izboru određene fabule tako i u strukturi usmenih dela. Vuk je isticao Tešana Podrugovića, smatrajući da je svaka njegova pesma bila dobra, jer je u izlaganju pazio na red i na misli.
Lični afinitet se lepo uočava kada se uporede 2 varijante iz repertoara različitih talentovanih stvaralaca – slepa Stepanija izdvaja 3 Nemanjine zadužbine, a istovetna konstrukcija dijaloga između velmoža i sv. Save u Višnjićevim stihovima obuhvata znatno širi katalog manastira, čiji ktitori čak nisu ni pripadali porodici Nemanjića, ali je upravo ovaj anahronizam, proširen i plemenitom brigom za uboge i nevoljne, izdvojio rodonačelnika Nemanjića kao vladara „zemaljskog“ carstva

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari