Odlomak

3-Osnovni pojmovi objektno orjentisane paradigme

•Objekat – je integralna celina podataka i procedura za rad sa njima. Zbog prisustva procedura u objektima, objekti imaju mogućnost da samostalno deluju, tj. postaju dinamički.
•U objektu su enkapsulirani podaci koje taj objekat sadrži i funkcije za rad sa njima. Promena unutrašnjeg stanja objekta se može realizovati samo preko funkcije smeštene unutar tog objekta.
•Podaci unutar objekta predstavljaju atribute (osobine) objekta.
•Metod – funkcija koja je sastavni deo objekta, tj. postupak kojim se realizuje poruka upućena objektu. Metodi opisuju ponašanje objekta.
•Poruka – skup informacija koji se šalje objektu.
Objektno-orijentisano programiranje – programska paradigma zasnovana na skupu objekata koji imaju međusobnu interakciju.
•Klasa – skup objekata sa zajedničkim svojstvima, koji se ponašaju na isti način. Klasa definiše šablon za kreiranje objekata, tj opisuje strukturu objekta.
•Primerak (instanca) klase – konkretan objekat date klase. U Javi je svaki objekat primerak neke klase, a objekti postoje samo tokom izvršavanja programa.
Objekat je potpuno određen svojim atributima i ponašanjem.
Klasom je definisan tip objekta, a za svaki objekat primerak(instancu), instancna promenljiva ima konkretnu vrednost atributa.

Primeri:
tacka (x,y, boja)
automobil(broj_sasije, broj_motora, boja, broj_sedišta)

Ponašanje objekta određeno je metodima u klasi koji mogu dejstvovati na taj objekat.

Primeri:
Vrati x-koordinatu tačke, pomeri tačku za dx, za dy,…
Pokreni vozilo, promeni brzinu, skreni levo, zaustavi…

•Klasa B je potklasa (klasa potomak) klase A ako su svi primerci klase B istovremeno i primerci klase A. Za klasu A kažemo da je natklasa (roditeljska klasa) klase B.
•Potklase predstavljaju dalju konkretizaciju natklase. One nastaju dodavanjem novih svojstava (atributa i/ili metoda) ili modifikovanjem postojećih svojstava natklase.
•Ako je neki objekat primerak klase B, onda je on istovremeno i primerak njene natklase A.
Nasleđivanje – mehanizam za kreiranje novih klasa iz postojećih. Nasleđivanjem se formiraju relacije između klasa.
•Nasleđivanje opisuje odnos «jeste». Na primer, «Student jeste Čovek».
•Pored nasleđivanja, bitan odnos među klasama je i sadržavanje – kada objekat jedne klase kao svoj deo sadrži objekat druge klase.
•Sadržavanje opisuje odnos «je deo od» ako se posmatra sa pozicije objekta-dela, osnosno «sadrži» ako se posmatra sa pozicije objekta-sadržaoca. Na primer, «Motor je deo od Auto», «Auto sadrži Motor».

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 85 stranica
  • Objektno orijentisano programiranje Dragan Jovanovic
  • Školska godina: Dragan Jovanovic
  • Skripte, Tehnologija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Matematički fakultet  

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese