Odlomak

24. KLASIFIKACIJA POREZAZatvorite lekciju
Poreski monizam-postoji samo jedan porez
Poreski pluralizam-postoji više poreskih oblika
Neposredni (direktni) porezi – poreska snaga manifestuje se posedovanjem imovine ili dohotka.
Posredni (indirektni) porezi – poreska snaga manifestuje se u vidu potrošnje.
Objektni porezi ili realni se utviđuju prema objektivnim elementima, ne vodeći računa o ličnosti poreskog obveznika. Ovim porezom oporezuje se svaki izvor prihoda odvojeno, bez povezivanja sa drugim.
Subjektni porezi obuhvataju sve prihode poreskog obveznika kao jednu celinu i vodi se računa o faktorima koji utiču na utvrđivanje poreske obaveze.
Analitički porezi pogađaju samo jedan objekat (npr. zgradu) ili jednu vrstu obveznikovog prihoda.
Sintetički porezi obuhvataju ukupnu obveznikovu imovinu, ukupan dohodak ili promet svih proizvoda ili usluga
Ad valorem označava vrednosne poreze. Poreska osnovica iskazuje se u novčanim jedinicama.
Specifični porezi poreska osnovica se iskazuje u nekim mernim jedinicama – kod akciznih proizvoda.
Redovni porezi poreski oblici koji se redovno naplaćuju
Vanredni porezi se naplaćuju u vanrednim situacijama i služe za pokriće vanrednih javnih rashoda (sanacija šteta od elemetarnih nepogoda, rat i sl.

 

 

25. PORESKI SISTEM U NAŠOJ ZEMLJIOtvorite lekciju
26. PORESKI OBVEZNIKZatvorite lekciju
Poreski obveznik je fizičko ili pravno lice koje je zakonom obavezno da plati porez to znači da ne mora svako lice da bude poreski obveznik.
Poreski obveznik je uži pojam od poreskog dužnika jer je svaki poreski obveznik ujedno i poreski dužnik a poreski dužnik ne mora biti poreski obveznik
Poreski platac je ono fizičko ili pravno lice koje zakon obavezuje da obračuna i uplati propisani porez.
Poreski posrednik je dužan da sa računa poreskog dužnika na osnovu njihovog naloga za prenos sredstava obustavi i po odbitku uplati utvrđeni porez u svoje ime a za račun poreskog obveznika.
Poreski destinator je ono lice koje je po intenciji zakonodavca pozvano da snosi poreski teret tj. čiju bi ekonomsku snagu porez trebalo da umanji. Kod ove vrste poreza poreski teret podnose krajnji potrošači.
Poreski jemac je ono lice koje na osnovu zakona ili na fakultativnoj osnovi odgovara za poresku obavezu drugog lica.
Poreskim popisima naše zemlje kao poreski obveznik određen je pojedinac tj. primenjuje se individualno oporezivanje.
Poslovni rezultat pravnih lica podleže oporezivanju posebnim porezom-porezom na dobit preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese