Odlomak

Ciljevi
Koncepti profesionalnog razvoja sloûenih softverskih sistema
Objektno-orijentisano modeliranje softvera
ñ principi modeliranja
ñ notacija grafi ki-orijentisanog jezika UML
Projektovanje koriöenjem projektnih uzoraka
ñ klasifikacija projektnih uzoraka
ñ primeri naj eöe koriöenih projektnih uzoraka
Sticanje prakti ne veötine modeliranja softvera
ñ primena alata za modeliranje na UML-u
ñ primena projektnih uzoraka
Proces razvoja softvera ñ na drugim predmetima

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari