Odlomak

RАVANSKE REŠETKE

Rešetkasti nosači predstavljaju sistem sačinjen od lakih krutih štapova među- sobno zglobno vezanih svojim krajevima. Zglobne veze krajeva štapova se nazivaju čvorovi. Rešetke su opterećene koncentrisanim silama koje leže u ravni rešetke i dejstvuju u njenim čvorovima.
Osnovni element svake ravanske rešetkaste kontrukcije je trougao. Između broja čvorova n i broja štapova s statički određene ravanske rešetke postoji veza s=2n-3. Ukoliko je s>2n-3 postoji unutrašnja statička neodređenost rešetke, a ako je s<2n-3 radi se o mehanizmu
Rešetka može biti vezana za podlogu pokretnim zglobom, nepokretnim zglo- bom, užetom ili lakim štapom. Laki štap koji povezuje rešetku sa osloncima nije sastavni deo ravanske rešetke, već njena spoljašnja veza.
Proračun rešetke se svodi na određivanje reakcija spoljašnjih veza i sila u šta- povima rešetke. Zbog uvedenih pretpostavki sile u lakim štapovima se poklapaju s pravcima lakih štapova, te oni mogu biti opterećeni na zatezanje ili pritisak.

 

 

 

 
Algoritam rešavanja zadataka

Proračun rešetke se može izvršiti na osnovu sledećih koraka:

1. Osloboditi se spoljašnjih veza i uvesti odgovarajuće reakcije veza (otpore oslonaca).
2. Za rešetku kao celinu pisati jednačine ravnoteže i odrediti reakcije veza.

Naime, kako na rešetku dejstvuje ravanski sistem sila njena ravnoteža će biti ostva- rena ako su glavni vektor sistema i glavni moment za proizvoljno izabranu tačku A jednaki nuli:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese