Odlomak

Pojam “prirodni resursi” obuhvata sve ono što potiče od prirode i predstavlja opšte bogatstvo, te ima upotrebnu vrednost. Direktnu upotrebnu vrednost imaju mineralne sirovine, vode, šume, zemljišta, a indirektnu upotrebnu vrednost imaju klima i reljef, jer predstavljaju uslove za razvoj nekih drugih ekonomskih delatnosti (Milanović, 2009). Sinonim za prirodno bogatstvo je prirodni potencijal, koji je znatno širi termin i obuhvata sve prirodne izvore i uslove. Oni označavaju sva materijalna dobra koja čovek koristi: rude, ugalj, šume, biodiverzitet, klima i reljef. Kada čovek počne da koristi ova dobra ona postaju resurs koji ima svoju ekonomsku vrednost.
Termin resursa je francuskog porekla jer ressoirce znači izvor, pa se može reći da se prirodni resursi odnose na prirodna dobra koja su u funkciji za privedena korišćenja. U prirodne resurse se ubrajaju sve vrste voda (za piće, industriju, energetiku, ribolov, navodnjavanje i saobraćaj), zemljište (kao osnova za proizvodnju hrane ili kao materijal za industriju), nalazišta mineralnih sirovina i šume, kao i sve druge materije koje mogu biti uključene u proizvodnju, kao sunčeva energija i energija vetra.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 55 stranica
  • Prirodni resursi -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekologija
  • Srbija,  Beograd,  Visoka tehnička škola strukovnih studija  

Više u Skripte

Komentari