Odlomak

MEHANIČKA SVOJSTVA
Poznavanje veličine žvačne sile bitno je za razumijevanje mehničkih svojstava dentalnih materijala. Naprezanje, deformacija, čvrstoća, tvrdoća, frikcija i trošenje karakteristike su
svakog pojedinog materijala u odnosu na žvačnu silu. Kada na materijal djeluje izvanjska sila, dolazi do reakcije, toj se sili suprotstavlja sila jednaka po veličini ali suprotnog smjera. Djelovanje sile raspoređeno je unutar neke površine, a omjer sile i površine naziva se naprezanje. Naprezanje je sila po jedinici površine, S=F/A, gdje F predstavlja silu a A je površina po
kojoj sila djeluje. Jedinica za naprezanje jednaka je sili po jedinici površine (N/m2) i izražava se u paskalima (Pascal, Pa). U stomatologiji je naprezanje uglavnom izraženo u megapaskalima (MPa).
Ovisno o smjeru djelovanja razlikujemo tlačnu, posmičnu, svijajuću silu i rastezanje. Kod tlačne se sile materijal odupire zbijanju dok se kod vlačne odupire rastezanju. Linijska deformacija je deformacija po jedinici dužine, ε=Δl/lo, gdje Δl predstvalja deformaciju (ili promjenu dužine) a lo je jedinica dužine. Linijska se deformacija obično izražava u postocima (%). Neki dentalni materijali pokazuju značajnu linijsku deformaciju uz djelovanje naprezanja, dok drugi, kao npr. zlato ili caklina, vrlo malu. Omjer između naprezanja i linijske deformacije (eng. stress-strain diagram) vrlo je važan pri izboru dentalnog materijala.

Modul elastičnosti (Youngov modul) predstavlja mjeru krutosti materijala i jednak je omjeru naprezanja i linijske deformacije, E=S/ε, u linearnom ili elastičnom dijelu grafičkog prikaza:
naprezanje-linijska deformacija. Jedinica za modul elastičnosti je pascal (Pa), a u stomatologiji se najčesće izražava u MPa. Krutost materijala je važna veličina pri određivanju dentalnog materijala. Naime, elastični modul dentalnog materijala mora imati sličnu vrijednost elastičnom modulu dentina ili cakline, ovisno gdje se koristi. Elastični modul dentina je 18,600 MPa, cakline 83,000 MPa, amalgama 27,600 MPa, zlata 96,600 MPa, kompozita 16,600 MPa ili cinkovog fosfatnog cementa 2760 MPa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari