Odlomak

1. Šta su prirodni resursi?
To su prirodni izvor i prirodni potencijal jedne zemlje.
Def.: Prirodni potencijal su materijalna dobra prirode koje čoveku mogu biti od koristi.
Prirodna dobra koja se jos ne koriste predstavljaju rezerve.
Prirodna dobra koja se ne koriste su rezerve ili potencijalni resursi.
Resurs potiče od francuske reči reči ressource i znači izvor iz koga se dobijaju sirovine i energija za privredu.
Prirodni resursi sa njihovim rezervama i prirodnim uslovima čine prirodni potencijal.

2. Komponente prirode i najvažniji prirodni resursi
To su: rude, metali, nemetali, nafta, gas, šume, (zlato), (kvarcni pesak) energija sunca, energija vetra id r.

3. Šta su prirodni uslovi?
Komponente prirode koje imaju indirektnu vrednost, u smislu pogodnih uslova za razvoj nekih privrednih grana, svrstavamo u prirodne uslove.
Prorodni uslovi su reljef i klima
Reljef je skup morfoloških oblika na zemlji.
Klima – srednja vrednost osnovnih parametara (pritisak i temperature, vlažnost) u toku dužeg vremenskog perioda.

4. Klasifikacija resursa (podela) po pripadnosti zemljinim sferama
 Resursi atmosphere (kiša)
 Resurs litosfere (mineralne sirovine)
 Resursi hidrosfere (H2O)
 Resursi biosfere (flora, fauna)

5. Podela rasursa po nameni
 Resursi za rudarstvo i energiju (zlato i ugalj)
 Resursi za proizvodnju energije (voda i vetar)
 Resursi za poljoprivredu (zemlja)
 Resursi za turizam (lov, ribolov)

6. Podela resursa po vremenu trajanja
 Obnovljive (zemljište, voda, flora i fauna, i neki nemetali kao šljunak i pesak i morske soli) i
 Neobnovljive (mineralne sirovine.). Obnovljive treba maksimalno trošiti a neobnovljive štedeti.

7. Mineralne sirovine se dele na
 Metalične sirovine (zlato)
 Nemetalične sirovine (pesak, kvarc)
 Energetske sirovine (ugalj,voda, nafta, gas)

8. Šta su mineralne sirovine?
To su mineralne materije organskog ili neorganskog porekla koje čoveku mogu da koriste.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Upravljanje prirodnim resursima Goran Puzic
  • Školska godina: Goran Puzic
  • Skripte, Ekologija
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Skripte

Komentari