Odlomak

Vibracioni transporeteri — osnovni tipovi
Postoji dosta konstruktivnih rješnja vibracionih transportera, koji se mogu klasifikovati prema različitim kriterijumima. Prema smjeru prenošenja materijala vibracioni transporteri mogu se razvrstati na horizontalne, blago nagnute i vertikalne.
Prema načinu oslanjanja elementa za nošenje materijala (oluka, cijevi) razlikuju se vibracioni transporteri sa slobodnim, elastičnim vješanjem – preko amortizera, (viseća, slobodno oscilujuća konstrukcija) i sa koso montiranim nosačima (oslona konstrukcija sa koso usmjerenim elastičnim elementima). Kosi elastični nosači noseće konstrukcije ne služe samo kao oslonci elementa za nošenje tereta, već uslovljavaju i smijer oscilovanja tereta (oluk dobija usmjerene oscilacije). Prema broju istovremeno oscilujućih masa oscilatornog sistema transportera razlikuju se transporteri sa jednom, dvije ili više masa.
Prema karakteru dinamičke uravnoteženosti, transporteri mogu biti: uravnoteženi i neuravnoteženi.
Prema broju elemenata za nošenje materijala razlikuju se: vibracioni transporteri sa jednim elementom (tj. sa jednim olukom iIi jednocijevni) i sa dva elementa (dvoolučni ili dvocijevni)… Transporteri sa jednim elementom za nošenje materijala mogu imati jednostruke ili udvojene elemente, npr. dvije paralelne cijevi koje su kruto međusobno vezane, a osciluju kao jedna cjelina. Takva konstrukcija primjenjuje se npr. pri istovremenom transportu različitih materijala.
Prema konstrukcionom izvođenju vibracioni transporteri mogu bili dodavači i dozatori, namenjeni za transportovanje materijala ili transporteri – sita za istovremeno transportovanje i raspodjelu čestica materijala prema njihovoj krupnoći iIi za odvajanje odlivaka i pijeska u livnicama, vibrosita za prosijavanje materijala.(slika 1.)

Vibracijoni konvejner koji služi kao odstranjivač pijeska tj.sitnoznih matrijala od većih (sl.1.)
Prema karakteristikama i podešavanju elastičnih oslonih elemenala (oscilatornih sistema) razlikuju se vibracioni transporteri sa rezonantnim, dorezonantnim i izvanrezonantnim podešenim elastičnim sistemom. Kod rezonantno podešenog elastičnog sistema, frekvencija poremećajne sile za pobudu vibracija ω i osnovna frekvencija sopstvenih oscilacija elastičnog sistema transportera ω_0 su jednake ili približno jednake (praktično se kod kontinualnog transportera usvaja da je 0,85<ω<1. Kod dorezonantnog podešavanja, frekvencija pobudne sile, pobuđivača vibracija znatno je manja od frekvencije sopstvenih oscilacija transportera (ω «ω_0 ). Kod izvanrezonantnog podešavanja, frekvencija pobudne sile znatno je veća od frekvencije sopstvenih oscilacija transportera (ω » ω_0).

Promjena parametara vibracionog transportera pri harmonijskim oscilacijama a)pomijeranja; b) brzine; c) ubrzanja;
Rezonantno podešeni elastični sistemi transportera obezbjeđuju manju potrošnju energije za određeni rad transportera, moguće su izrade transportera visokog kapaciteta ali su potrebne znatne pogonske sile zbog velike krutosti elastičnog sistema. Rezonantno podešavanje elastičnog sistema prevashodno se primjenjuje kod transportera srednjeg i teškog tipa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese