Odlomak

U prvom poglavlju rada opisan je Ciklus Upravljanja Akcidentalnim Rizicima i njegove glavne komponente (hazard, ranjivost, mogućnost nosivosti sa hazardom i rizik). TakoĎe, obraĎena je tema poplave kao hazarda i dat je pregled začetaka hidrologije na našim prostorima, kao i istorijat prirodnih katastrofa na teritoriji Srbije. Dalje u radu dati su pojam i aspekti ranjivosti. Središnji deo rada fokusiran je na detaljnu analizu faza ciklusa upravljanja katastrofama koje se odnose na period pre same katastrofe, sa usmerenjem na primer poplava. U četvrtom poglavlju, date su smernice za upravljanje vanrednim situacijama i procenu ugroţenosti na lokalnom nivou, sa jasno definisanim ciljevima koje bi trebalo detaljno obraditi i primeniti u svakoj opštini u Srbiji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari