Odlomak

OSNOVNI POJMOVI

Sistem predstavlja izdvojenu funkcionalnu celinu sastavljenu od skupa obje – kata, njihovih parametara i skupa međusobnih odnosa koji povezuju te objekte i njihove parametre. Proizvodni sistem je sistem čiji je osnovni zadatak proiz – vodnja određenih oblika supstance, energije ili predmeta. U međusobnom odnosu sa okolinom sistem ima ulazne i izlazne veličine.
Proces predstavlja tok, put i način promene supstance, energije ili infor – macija, dok proizvodni proces predstavlja proces u kome se materija i energija pretvara iz jednog oblika u poluproizvode ili proizvode drugog oblika. Svaki proizvodni proces sastoji se iz dva dela:

  • proizvodnog sistema i
  • sistema za vođenje procesa, kojim se prati tok prerade i vrši usmeravanje procesa prema određenim zakonitostima i potrebama.

Informacijske operacije predstavljaju aktivnosti preduzete radi obezbeđenja vođenja procesa i mogu da se podele u tri osnovne faze:

1.     Analiza stanja sistema – obuhvata prikupljanje i obradu informacija o sistemu;
2.     Odlučivanje o aktivnostima kojima se stvarno stanje dovodi u željeno;
3.     Kontrola sprovedenih aktivnosti.

Automatski proces predstalja proces u kojem neka mašina, uređaj ili proiz – vodni proces u potpunosti ne zahtevaju nikakvo učešće čoveka. Radi ostvarivanja automatskog procesa neophodno je vršiti mehanizaciju pojedinih ili svih pro – cesa, odnosno vršiti zamenu ljudskog rada i pokreta radom mašina i mehaničkim pokretima. Automatizacija je uvođenje u proizvodni sistem automatskih mašina i uređaja, koji omogućuju da se ceo proizvodni proces, uključujući i njegovo vo – đenje, obavlja bez čovekovog učešća.
Da bi se proizvodni proces mogao odvijati po ranije utvrđenom toku neophodno je vršiti upravljanje. Upravljanje je skup radnji kojima se obezbeđuje određeni tok radnog procesa u uslovima poremećaja. Nauka o upravljanju naziva se kibernetika. Regulacija predstavlja održavanje neke fizičke veličine na želje – noj vrednosti. Princip rada sistema automatskog upravljanja (SAU) i sistema automatske regulacije (SAR) se bitno ne razlikuju, pa se koristi ista teorija i isti osnovni pojmovi za analizu i jednog i drugog. Automatsko upravljanje pod – razumeva upravljanje objektom upravljanja bez neposrednog čovekovog delovanja. Objekat upravljanja predstavlja tehnološko postrojenje, njegov deo ili tehnički uređaj u kome treba da se održava nominalni režim rada. Objekat upravljanja zaje – dno sa uređajem za automatsko upravljanje čine jednu celinu, tj. Sistem automat – skog upravljanja (SAU). Razlika između sistema automatskog upravljanja (SAU) i sistema automatske regulacije (SAR) je u tome što sistem automatske regulacije predstavlja sistem automatskog upravljanja sa zatvorenim regulacionim krugom, odnosno zatvoreni sistem automatskog upravljanja (ZSAU).
U zavisnosti od toga u kojoj meri je čovekov umni rad zamenjen radom mašina i uređaja, postoje tri stepena automatizacije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari