Odlomak

Uvod
Briga o životnoj sredini mora postati trajna tendencija. Brižljiv odnos prema prirodnim resursima, zaštita vazduha, vode, zemljišta, biljnih i životinjskih vrsta neophodni su uslovi za osiguranje održivog razvoja. Privreda, zagađivači životne sredine treba da shvate da profitabilni trend ekonomije treba da usmeri u pravcu, i da da sve veći značaj, životnoj sredini gde mi svi pripadamo. Ishodišta za transformaciju ka održivom razvoju su savremene tehologije, generisane naukom, koje su usmerene u ekolosški prihvatljiv i ekonomski racionalan pravac razvoja. Treba uvesti ekogene, čiste, resursno – štedne i bezotpadne tehnologije, suptituisati oskudne resurse, efikasnije trošiti energiju i sirovine, koristiti sekundarne sirovine i pridžavati se međunarodnih ekoloških standarda za emisiju štetnih polutanata i visine nivoa buke.
Sve se veća pažnja počela posvećivati odnosima između stanovništva, resursa i ekoloških ishoda na jednoj strani, i dugoročno usklađenog ekonomskog razvoja, na drugoj strani. Bolje upoznavanje ekološke osnove dugoročno usklađenog ekonomskog razvoja omogućava uspešniju multilateralnu saradnju na međunarodnom nivou i istovremeno efikasnije rešavanje problema ekonomskog razvoja na nacionalnom nivou.
Sve veći broj ekonomskih, socijanih, energetskih i drugih problema sa ekološkom osnovom unutar jedne zemlje može biti uspešnije rešen ili izbegnut povećanjem saradnje sa drugim zemljama. Bez jačanja međunarodne saradnje rastuća globalna ekonomska u ekološka međuzavisnost može dovesti do pojave novih i povećanja postojećih nevojnih pretnji nacionalnoj bezbednosti i opstanku.
Ishodi ekonomskog razvoja
Ekološki ishodi ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja mogu biti razmatrani sa različitih aspekata i klasifikovani na različite načine. Tako, na primer, prema poželjnosti njihovog uticaja na ekološku ravnotežu i kvalitet životne sredine, možemo razlikovati pozitivne (poželjne) i negativne (nepoželjne) ishode. A te prema izvorima zagađenja, prema medijima zagađenja, i prema vrstama globalnih problema.
Za uspešnije kreiranje dugoročnog usklađenog ekonomskog razvoja na ekološkim osnovama veliki značaj ima bolje poznavanje negativnih ishoda ekonomskog razvoja posmatranih sa stanovišta aktuelnih globalnih ekoloških problema. To su sledeći ishodi: klimatske promene, smanjenje ozonskog omotača, kisele padavine, hemikalije, međunarodni promet opasnog otpada, smanjenje biološke raznovrsnosti, smanjenje obradivih površina i degradacija tla.
Navedeni ekološki ishodi ekonomskog razvoja imaju rastući međunarodni značaj i povezani su sa nastojanjem da se pronađu globalna rešenja koja mogu pomoći da se njihovi negativni efekti izbegnu ili ublaže.

Klasifikacija ekoloških ishoda
Klasifikacija ekoloških ishoda može se vršiti sa različitih aspekata:
1. Prema uticaju na ekološkom ravnotežu i kvalitet životne sredine razlikiju se:
– pozitivni (poželjni) ishodi,
– negativni ( nepoželjni) ishodi.
2. Prema izvorima zagađenja mogu se razlikovati ishodi:
– sagorevanja fosilnih goriva,
– prozvodnje nuklearne energije,
– korišćenja hemikalija u poljoprivredi,
– drugih izvora.
3. Prema medijima zagađenja razlikuje se:
– ishodi zagađenja vazduha i atmosfere,
– ishodi zagađenja vode,
– ishodi zagađenja zemljišta,
– ishodi zagađenja drugih medija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese