Odlomak

U današnje vreme u opticaju je veoma veliki broj sajtova koji se bave e – trgovinom pa shodno tome se dešava da korisnici nisu upoznati sa postojanjem velikog broja sajtova. Iz tog razloga se došlo na ideju o formiranju sajtova koji će povezivati web sajtove i pretrage na osnovu ključnih reči za pretragu.

Pojam na koji većina ljudi pomisli kada se govori o elektronskom poslovanju jeste e-trgovina. Elektronska trgovina (Electronic Commerce ili e-trgovina) opisuje proces kupovine, prodaje, transfera ili razmene proizvoda, usluga ili informacija putem računarskih mreža, uključujući i Internet. Elektronsko poslovanje ili e-poslovanje je nešto složeniji pojam. Uz kupovinu i prodaju proizvoda i usluga, e-poslovanje takođe se odnosi na usluživanje, saradnju sa poslovnim partnerima i obavljanje elektronskih transakcija unutar organizacija.

U zavisnosti od stepena digitalizacije kompanije, e-poslovanje ima nekoliko oblika. Stepen digitalizacije se odnosi na obim u kom je trgovina transformisana iz materijalne u digitalnu. Može se odnositi na:

  1. proizvod ili uslugu koja se prodaje
  2. proces u kome se proizvod ili usluga proizvode ili
  3. zastupnika ili posrednika isporuke.

Drugim rečima, proizvod, proces ili posrednik isporuke mogu biti materijalni ili digitalni.

Elektronsko poslovanje je izuzetno aktuelan, ali i kompleksan pojam koji se može definisati sa različitih aspekata. U suštini njime se uvek označava jedan nov način rada i poslovanja privrednih subjekata na mikro i makro nivou zasnovan na savremenoj računarskoj i komunikacionoj tehnologiji, prvenstveno Internetu, Intranetu i odgovarajućoj informacionoj infrastrukturi.

Elektronsko poslovanje (Electronic Business ili skraćeno E-business) je širi pojam u odnosu na elektronsku trgovinu (E-commerce) koja u osnovi predstavlja skup kupoprodajnih i drugih pratećih delatnosti između dve ili više firmi uz korišćenje savremene informacione tehnologije.

Iako elektronska trgovina ostaje srž elektronskog poslovanja, bitno je zbog navedene razlike uvek precizirati o kom segmentu elektronskog poslovanja se govori ili misli. U savremenom svetu E-biznisa u tom smislu ustalili su se sledeći tipovi i oznake:

B2B Business to Business označava elektronsko poslovanje dve ili više organizacije putem Interneta i prateće informacione infrastrukture

B2C Business to Consumer označava elektronsko poslovanje između bilo kog potrošača odnosno, korisnika i organizacije (preduzeća) putem Interneta i prateće informacione infrastrukture.

C2C Consumer to Consumer označava poslovnu (uključujući komercijalnu) elektronsku komunikaciju između pojedinačnih privatnih lica putem Interneta i prateće informacione infrastrukture. Razlike među navedenim tipovima poslovanja nisu naravno prvenstveno niti samo u subjektima poslovanja.

Elektronska trgovina i elektronsko bankarstvo, kao segmenti elektronskog poslovanja, omogućuju svim kompanijama da pronađu nova tržišta i nove kupce za svoje proizvode i usluge koristeći informatičke blagodeti novog milenijuma, čije su okosnice – Personalni računar i Internet. Za potrošače to znači veći izbor usluga, niže cene zbog veće konkurencije, brže transakcije novca, kao i dodatne informacije o traženim proizvodima i uslugama.

Temeljne inovacije u proizvodnji i distribuciji informacija dovode do revolucionarnih promena u savremenom društvu i nastanka nove tehno–ekonomske paradigme bazirane na informaciono–komunikacionim tehnologijama, u kojoj informacija postaje najznačajniji resurs. Tehnološki skelet savremenog informatičkog društva formiran je procesima deregulacije i transformacije telekomunikacionog sektora i izgradnjom međunarodne infrastrukture računarskih mreža. Pomenuta infrastruktura omogućila je efikasnu transformaciju i reorganizaciju poslovanja multinacionalnih i transnacionalnih kompanija: stvaraju se globalne poslovne mreže, a osnovna jedinica ekonomske organizacije postaje upravo — mreža. Procesi deregulacije i konsolidacije u finansijskom sektoru i globalizacija finansijskih tržišta, uporedo sa deregulacijom i transformacijom telekomunikacionog sektora, omogućili su formiranje nove međunarodne finansijske infrastrukture, organizovane po mrežnom principu. Međunarodna finansijska infrastruktura omogućava globalnu integraciju finansijskih tokova u mrežu finansijskog kapitala, koja čini okosnicu nove, digitalne umrežene ekonomije. Komercijalizacija javnih računarskih mreža, kojom se proširuje efektivni domet tržišta, doprinosi bržem usponu digitalne ekonomije.

Elektronsko poslovanje (Electronic Business) ili E-poslovanje (e-Business) jeste vođenje poslova na Internetu, što ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, nego i brigu o klijentima i poslovnim partnerima, kao i organizacija poslovanja u sopstvenoj firmi onlajn (online) i organizacija prema klijentima.

Elektronsko poslovanje je opšti koncept koji obuhvata sve oblike poslovih transakcija ili razmene informacija koje se izvode korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije i to između preduzeća, između preduzeća i njihovih kupaca ili između preduzeća i javne administracije.

Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese