studenti
Mesto za uspešne studente

Revizija nematerijalnih ulaganja

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

1.1 Problem istraživanja
Problematika nematerijalnih ulaganja je aktuelna i bitna, posebno u eri informacionih tehnologija, koju karakteriše brzina kvantitativnih i kvalitativnih promena. Svetska ekonomska kriza, koja poslednjih nekoliko godina ozbiljno ugrožava privredu uticala je na sve elemente ekonomskog okruženja, pa i na nematerijalna ulaganja koja su dobila na značaju u godinama recesije.
1.2 Predmet istraživanja
Predmet istraživanja jeste računovodstveni tretman nematerijalnih ulaganja sa posebnim
osvrtom na implementaciju programa SAP i njegovi efekti na brzinu i efikasnost obrade podataka i finansijsko izveštavanje sa posebnim osvrtom na intelektualnu svojinu.
1.3 Ciljevi istraživanja
Naučni cilj ovog istraživanja jeste naučni opis svih elemenata nematerijalnih ulaganja. Ovim radom teži se prikazati značaj koji nematerijalna ulaganja imaju u savremenom poslovanju kompanija. U skladu sa tim bitno je naglasiti da poslovni uspeh kompanije više ne počiva samo na industrijskim postrojenjima, finansijskom kapitalu i vlasništvu, već sve značajniju ulogu u izgradnji tog uspešnog poslovanja zauzimaju nematerijalna ulaganja. Iz tog razloga cilj ovog rada jeste da ukaže na pozitivnu ulogu koju nematerijalna sredstva imaju u poslovanju firme.
1.4 Istraživačke hipoteze
1.4.1 Glavna hipoteza
Nema promena u društvu, niti promena društva, bez optimalnih nematerijalnih ulaganja u organizaciji rada.
1.4.2 Specifične hipoteze
Proces ekonomske globalizacije direktno determiniše proces nematerijalnih ulaganja.
Znanje i informacije su od neprocenjivog značaja za uspešno poslovanje, pozicioniranje i opstanak na tržištu.
Ljudski resursi su suštinski faktor procesa rada jedne organizacije najmanje za onoliko koliko poseduju savremena tehničko-tehnološka znanja.
Ulaganje u nematerijalna sredstva organizacije je uslovljeno sve većim očekivanjima potrošača u pogledu kvaliteta, kvantiteta i kontinuiteta njihovih proizvoda, usluga i ideja.
1.5 Metode istraživanja
Metode istraživanja su prilagođene pojedinim celinama u radu, srazmerno dostupnosti domaće i strane literature iz domena finansija, računovodstva i revizije sa posebnim osvrtom na problem ulaganja u nematerijalna sredstva. Istraživanje i rad na samom radu obavljeno je primenom standardnog metodološkog postupka. Metodološki postupak prikupljanja informacija sadrži osnovnu komponentu, a to je:
– Istraživanje literature. Prilikom izrade ovog rada korišćen je metod „desk” istraživanja strane i domaće stručne literature, izveštaja, planova i internet građe iz oblasti savremenih kretanja u oblasti revizije i računovodstva, te zakonskih akata koji regulišu oblast koja se obrađuje u radu.
– korišćena je i metoda “studije slučaja”, kako bi se razradili konkretni problemi.
Prilikom izrade rada korišćena je komparativna metoda istraživanja.
1.6 Doprinos istraživanja
Društveni cilj ovog istraživanja jeste da na jednom praktičnom primeru široj javnosti približi ulogu i značaj koju nematerijalna ulaganja mogu da imaju za uspešno poslovanje odredjene firme, kao i da pomogne u rešavanju problema firme.

2. REVIZIJA
U privrednom i administrativnom životu reč revizija je veoma prisutna. Zbog njenog čestog pominjanja čini se da znamo šta ona znači i šta pod tim pojmom podrazumevamo.Pojam „revizija“, potiče od latinskog izraza „revisio“, a znači „ponovno viđenje, ponovnogledanje, pregled, obnovu procesa, poslednji pregled sloga pred štampu“ . U zemljama engleskog govornog područja koristi se termin “auditor” (revizor) odnosno “auditing”(revizija). Ove reči vuku korene od glagola “audire”, što na latinskom jeziku znači čuti ilislušati. Ovaj termin karakterističan je za početak razvoja revizijske profesije kada je revizor obavljao reviziju slušajući usmeni izveštaj obveznika revizije.
Iako je u literaturi moguće pronaći više definicija revizije, ipak se među njima neuočavaju značajne razlike. Pojednostavljujući i sažimajući brojne definicije koje je literatura iznedrila za reviziju se može kazati kako ona nije ništa drugo nego ispitivanje finansijskihizveštaja, podataka o poslovanju, poslovnih knjiga i drugih dokumenata s ciljem dobijanjapouzdanog mišljenja o ekonomskom i finansijskom položaju klijenta. Revizija se možedefinisati i kao „sistematičan pregled poslovnih knjiga i računovodstvenih izveštaja izvršen od strane revizora i eksperata sa ciljem da se izrazi kompetentno, stručno i nezavisnomišljenje o ispravnosti, istinitosti i tačnosti istih“ .

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.