Odlomak

Ekonomika preduzeća
I Pojam i predmet izučavanja ekonomike preduzeća
Ekonomika preduzeća je disciplina ekonomske nauke koja proučava preduzeće sa ciljem da definiše principe i pravila kojima se u praksi efikasnije postižu ciljevi preduzeća. Kako bi omogućila efikasnije ostvarivanje ciljeva preduzeća, ekonomika preduzeća koristi sopstvena teorijska uopštavanja i rezultate istraživanja drugih ekonomskih disciplina.
Predmet proučavanja ekonomike preduzeća je proces poslovanja preduzeća. Proces poslovanja se sastoji od: ulaganja, tranformacije ulaganja u rezultate i rezultate. Ekonomika preduzeća proučava karakteristike svake od ovih faza. Tako u vezi sa fazom ulaganja, ekonomika preduzeća proučava: materijal, ljudske resurse novac i kapital. U fazi transformacije ulaganja u rezultate proučava način na koje preduzeće koristi tehnologiju i ljudske resurse. Što se faze rezultata tiče ekonomika preduzeća najveću pažnju posvećuje profitu.
Ekonomika preduzeća proučava i okruženje preduzeća, tj. karakteristike užeg i šireg okruženja kao i načine interakcije između preduzeća i njegovog okruženja.
Ekonomika preduzeća proučava ciljeve preduzeća. Ciljevi su veoma važni, jer je njihovo ostvarivanje i svrha osnivanja preduzeća.
Ekonomika preduzeća proučava i efikasnost i efektivnost. To su suštinska pitanja ekonomske nauke. Proizilaze iz činjenice da su resursi ugraničeni i da imaju mogućnost alternativne upotrebe. Stoga je potrebno da se resursi što efikasnije koriste.
II Mesto ekonomike preduzeća u sistemu poslovne ekonomije
Ne postoji jedinstveno shvatanje poslovne ekonomije. Za jedne, poslovna ekonomija je primenjena mikroekonomija dok je za druge, to je nauka o upravljanju.
Poslovna ekonomija je skup disciplina ekonomske nauke koje proučavaju preduzeće sa ciljem da definišu principe i pravila kojima se u praksi efikasnije postižu ciljevi preduzeća. Poslovna ekonomija nije jedna naučna disciplina već sistem disciplina.
Discipline poslovne ekonomije su:
• opšte discipline: ekonomika preduzeća, menadžment i organizacija
• funkcionalna područja: upravljanje proizvodnjom, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje finansijama i marketing
• pomoćna područja: računovodstvo, informatika, kvantitativna analiza i nauka o ponašanju
• posebna područja: bankarstvo, osiguranje, međunarodno poslovanje, trgovina, saobraćaj i turizam.
Sve discipline, osim opštih, proučavaju preduzeće sa ciljem da definišu principe i pravila kojma se u praksi efikasnije postižu ciljevi preduzeća koje posluje u određenoj oblasti ili grani.
Za razliku od specijalizovanih disciplina, ekonomika preduzeća proučava opšte probleme poslovanja svih preduzeća. Ona je koncepcijsko-metodološka osnova svih specijalizovanih disciplina poslovne ekonomije.
Za poslovnu ekonomiju od posebnog su značajna:
• teoriska ekonomija: daje teorijsko-metodološku osnovu poslovnoj ekonomiji, pa samim tim i ekonomici preduzeća. Posebno značajna teorijska disciplina je mikroekonomija, koja se bavi ekonomskim ponašanjem pojedinačnih ekonomskih subjekata.
• nauke o odlučivanju: razvile su brojne metode i tehnike koje se primenjuju u poslovnoj ekonomiji, pa samim tim i u ekonomici preduzeća.
III Ciljevi izučavanja ekonomike preduzeća
Osnovni cilj ekonomike preduzeća je sistematsko širenje znanja o svim aspektima poslovanja preduzeća.
Sistematsko širenje znanja ima dva cilja:
1. teorijski cilj – razumevanje i objašnjavanje poslovanja preduzeća;
2. praktični cilj – sticanje znanja i veština neophodnih za efikasno upravljanje preduzećem.
Ekonomika preduzeća je i normativna i pozitivna naučna disciplina. Normativna je zato što propisuje kako preduzeće treba da funkcioniše kako bi ostvarilo određene ciljeve. Pozitivna je zato što ona pre nego što propiše kako preduzeće treba da funkcioniše, najpre treba da utvrdi kako zaista funkcioniše.
Ekonomika preduzeća treba da pokaže zašto preduzeća donose odluke na određeni način, i po čemu se dobre odluke razlikuju od loših. Nije međutim samo dovoljno utvrditi dobre i loše odluke. Nije dovoljno da neko preduzeće na primer imitira uspešno preduzeće, jer uspeh preduzeća može biti posledica brojnih faktora, koji mogu biti nepoznati i tom uspešnom preduzeću. Zato se ekonomika preduzeća ne može isključivo osloniti samo na teorijska ili samo na praktična znanja, već ova dva treba da integriše u principe donošenja poslovnih odluka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari