Odlomak

Ekonomika preduzeća:skripta za ispit

Rentablinost
-Rentabilnost je ekonomski princip poslovanja koji podrazumeva da se sa što manje angažovanih sredstava ostvari veća dobit.U odnosu na produktivnost i ekonomičnost,rentabilnost je sveobuhvatniji pokazatelj efikasnosti,jer se efekti ulaganja sredstava mere na osnovu ostvarene dobiti.
-Preduzeće ostvaruje rentabilnost kada:
1)smanjuje angažovana sredstva,a povećava dobit.
2)sa istim angažovanim sredstvima ostvaruje veću dobit.
3)kada ostvaruje istu dobit sa manje angažovanih sredstava.
4)kada se povećavaju i dobit i angažovana sredstva,stim da se angažovana sredstva povećavaju sporije od dobiti.
5)kada se smanjuju i dobit i angažovana sredstva,stim da se angažovana sredstva smanjuje brže od dobiti.
-Faktori uticaja na rentabilnost:
-Iz dobiti,kao razlike između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda,se mogu odrediti faktori koji preko dobiti deluju na rentabilnost.To su faktori ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.Unutar ovih faktora,najzačajniji su:
1)fizički obim proizvodnje ; 2)prodajne cene proizvoda i 3)troškovi angažovanih inputa.
-Fizički obim proizvodnje je u direktnoj vezi sa rentabilnošću,budući da svako povećanje ili smanjenje količine proizvedenih proizvoda utiče na povećanje ili smanjenje ostvarenog prihoda,iz toga posledično dibiti,pa i rentabilnosti.
-Prodajne cene finalnih proizvodatakođe direktno utiču na visinu ukupnog prihoda preduzeća,pa samim tim i na njegovu rentabilnost.
-Troškovi inputa proizvodnje utiču na visinu ostvarenog prihoda,iz toga dobiti i rentabilnosti.
Faktori uticaja na angažovana sredstva:
-Faktori koji preko angažovanih sredstva utiču na rentabilnost preduzeća su:
1)veličina angažovanih sredstva ; 2)dužina perioda angažovanih sredstva
-Veličina angažovanih sredstva podrazumeva da svako angažovanje sredstava iznad optimalnog uzrokuje smanjenje rentabilnosti i obrnuto.Najznačajniji činioci koji utiču na veličinu angažovanih sredstava su:
1)količina utrošenih inputa ; 2)njihova nabavna cena ; 3)visina zaliha predmeta rada ; 4)visina zaliha finalnih proizvoda i 5)troškovi
-Dužina perioda angažovanih sredstva je vremenski period u kome su angažovana sredstva uposlena,stim da je taj vremenski period objektivno uslovljen karakteristika određene proizvodnje.

-Merenje rentabilnosti
-Cilj merenja rentabilnosti ogleda se u dobijenim informacijama o efikasnosti upravljanja imovinom preduzeća.U praksi su najčešće zastupljeni pokazatelji rentabilnosti pojedinih poslovnih aktivnosti i na nivou celog preduzeća.
-Pokazatelji rentabilnosti daju informaciju koliko se efikasno koriste uložena sredstva.
-Pokazatelji rentabilnosti na nivou celog preduzeća:
-Najznačajniji su: 1)prinos na ukupna sredstva ; 2)neto rentabilnost ; 3)prinos na vlasnički kapital ; 4)zarada po akciji.
-Prinos na ukupna sredstva se izražava procentualno i predstavlja najsveobuhvatnije merilo rentabiliteta preduzeća.Ovaj pokazatelj pokazuje prinos na ukupno uložena sredstva koji su ostvarili i vlasnici i kreditori.
-Neto rentabilnost se takođe izražava procentualno i daje informaciju o prinosu od prodaje.Ovaj pokazatelj predstavlja indikator o tome da li su proizvodi preduzeća prihvaćeni na tržištu.
-Prinos na vlasnički kapitalpokazuje prinos koji su vlasnici ostvarili na uloženi kapital.Vlasnički kapital se sastoji od vrednosti običnih akcija,dodatno uplaćenog kapitala i zadržanog profita.Za ovaj pokazatelj su posebno zainteresovani vlasnici kapitala-akcionari,jer im on govori o efikasnosti upotrebe njihovog uloženog kapitala.
-Zarada po akcijije pokazatelj rentabilnosti koji ima najveću vrednost za vlasnike kapitala.Izračunava se kao odnos između neto dobiti preduzeća i prosečnog broja emitovanih akcija preduzeća.

-Pokazatelji rentabilnosti poslovnih aktivnosti.
-Svrha pokazatelja rentabilnosti poslvovnih aktivnosti je da se pokaže stepen efikasnosti pojedinih sredstava preduzeća i da li su angažovana sredstva dovoljna i da li mogu da podrže dati nivo poslovnih aktivnosti.
-Koeficijent obrta ukupnih sredstva je pokazatelj koji se dobija stavljanjem u odnos prihod od prodaje i ukupna sredstva i pokazuje stepen efikasnoti ukupnih sredstva preduzeća.
-Koeficijent obrta osnovnih sredstva je pokazatelj koji je dobija stavljanjem u odnos prihod od prodaje i osnovna sredstva i pokazuje stepen efikasnoti osnovnih sredstava.
-Koeficijent obrta naplaćenih potraživanja se izražava kao odnos između prihoda od prodaje i naplaćenih potraživanja.Daje nam informaciju o efikasnoti preduzeća u naplati svojih potraživanja.
-Prosečan period naplate potraživanja,daje nam informaciju o prosečnom vremenu naplate potraživanja preduzeća.Izračunava se kao odnos između 360 dana u godini i odgovarajućeg koeficijenta obrta potraživanja.
-Koeficijent obrta zalihamože biti veći ili manji,što zavisi od veličina i karakteristika prodaje preduzeća.Ovaj koeficijent pokazuje koliko se puta u toku jednog perioda zalihe preduzeća obnove,iskoriste i zamene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 5 stranica
  • Ekonomika preduzeća Biserka Komnenić
  • Školska godina: Biserka Komnenić
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Novi Sad,  Visoka poslovna škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese