Odlomak

 

1.Uvod

Unutrašnje organizacione jedinice su odgovorne za stanje u oblasti za koje su obrazovane i svaka u okviru svog delokruga, usmerava i usklađuje rad i pruža stručnu pomoć unutrašnjim i područnim organizacionim jedinicama. Unutrašnje organizacione jedinice obezbeđuju po svojim linijama rada jedinstvenost unutrašnjih organizacionih i radnih procesa, a naročito: planiranje, usmeravanje, stručno i specijalističko koordiniranje, kontrolu proveru između planiranog i izvršenog, unutrašnju kontrolu zakonitosti i odgovornost.
U okviru jedinstvenog procesa rada unutrašnje organizacione jedinice obavljaju poslove koji se odnose na razvoj, programiranje, organizaciju, upravljanje i unapređenje obavljanja policijskih i drugih unutrašnjih poslova na jedinstvenim osnovama u Ministarstvu. Unutrašnje organizacione jedinice se i neposredno angažuju na izvršavanju bezbednosnih i drugih zadataka iz delokruga Ministarstva na delu teritorije Republike gde je to angažovanje potrebno za potpuno i blagovremeno izvršenje zadataka. Takođe unutrašnje organizacione jedinice obavljaju i druge poslove odbrane iz delokruga Ministarstva, u skladu sa propisima koje donosi, odnosno daje ministar.
Ministarstvo donosi programska i planska akta kojima programira, odnosno planira obavljanje određenih poslova iz delokruga Ministarstva. Ministarstvo donosi godišnji program rada kojim se utvrđuju jednogodišnji zadaci, poslovi i aktivnosti koji proizilaze iz utvrđenog delokruga i nadležnosti, a posebno i aktuelni bezbednosni zadaci, poslovi i aktivnosti koji proizilaze iz programa rada Vlade i drugih organa Republike prema kojima Ministarstvo ima zakonom utvrđene obaveze. U skladu sa godišnjim planom rada Ministarstva, Direkcija policije, sektori, uprave, službe i druge unutrašnje organizacione jedinice donose godišnje planove rada.
Godišnjim programom i planovima rada, pored zadataka, poslova i aktivnosti Ministarstva, utvrđuju se rokovi, izvršioci, saradnja koju treba ostvariti i druga pitanja od značaja za izvršavanje programiranih, odnosno planiranih zadataka, poslova i aktivnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari