Odlomak

Nauka o finansijama

Je relativno mlada naučna i teorijska disciplina. Njen savremeni uspon i uspesi su neposredno povezani sa razvojem i širenjem robnonovčanih odnosa i tržišta, državnih funkcija u ekonomskim odnosima i povećanom ulogom monetarne i fiskalne politike. Vreme i prostor njenog naučnog opusa se nalazi između ekonomije – društvene reprodukcije i države. Finansije su izvedeni i sofitsicirani oblik društvene reprodukcije , posebno iz domena raspodele.
Sam pojam finansije sadržan je i u nazivima drugih pravnih i ekonomskih disciplina. Kada govorimo o finansijama u širem smislu, možemo razlikovati, javne, monetarne, poslovne i međunarodne finansije.
Nauka o finansijama predstavlja sistem poreskih i monetarnih pojmova i instituta. Javne finansije izučavaju društvene odnose koje reguliše poresko zakonodavstvo u društveno-ekonomskom sistemu zemlje i njenog okruženja. Poresko zakonodavstvo reguliše društvene odnose određivanjem poreskih oblika i njihovih elemenata.
Nauka o javnim finansijama proučava porez kao ekonomski i pravni fenomen, ali se bavi i analizom segmenata poreza, njihovom sadržinom i odnosom prema drugim pojavama. Elementi poreza definišu se u određenim društveno-ekonomskim i političkim odnosima i procesima, zbog čega su oni podložni uticajima koji su izraz volje i interesa vladajućih slojeva države i društva. Nauka o javnim finansijama je zbog toga izložena određenim pragmatičnim ciljevima i zahtevima države, koji mogu biti u suprotnosti sa naučnim zakonitostima i utemeljenjima sveukupnih svetskih dostignuća.
Zahtev nauke o javnim finansijama jeste i da utvrdi i objasni sadržinu važećih poreskih propisa, ukaže na njihovo dejstvo i značaj radi pravilne primene, da otkrije nedostatke u sistemu tih propisa i ukaže na mogućnost njihovog otklanjanja, radi efikasnijeg ubiranja poreza. Sam termin javne finansije ima dva značenja: prema prvom, to je sama finansijska delatnost države i drugih javnopravnih tela, dok se prema drugom značenju pod javnim finansijama podrazumeva naučna disciplina koja istražuje finansijsku privredu.

 

 

 

 
Predmet nauke o finansijama i finansijskog prava

Predmet nauke o finansijama jeste istraživanje pravnih, ekonomskih i socijalnih pojava u sferi odgovarajućih finansijskih tokova. Predmet interesovanja finansija bili su problemi finansiranja, odnosno problemi pravnih i finansijskih odnosa preduzeća i finansijskih institucija koje mu obezbeđuju kapital, kao i instrumenti kojima se kapital pribavlja.
U toku i posle Drugog svetskog rata dolazi do suštinskih promena. Za razliku od tradicionalnog pristupa finansijama, savremeni pristup pored pribavljanja kapitala razmatra i njegovu upotrebu, obuhvata i način i postupak korišćenja javnih prihoda.
Zadatak javnih finansija je da pribave novčana sredstva za zadovoljavanje određenih potreba u oblasti rada javne uprave, društvenih delatnosti, privrede i životnog standarda. Otuda celinu finansijskih odnosa u sferi ekonomije javnih i društvenih funkcija možemo posmatrati kao 3 veće povezane oblasti: finansije privrednih subjekata (preduzeća, ustanova), osiguranje i državne finansije.
Finansijsko pravo, kao grana zakonodavstva jedne zemlje, bavi se određivanjem pojedinih poreskih oblika, kao i određivanjem osnova i uslova za oporezivanje. Osnovni elementi oporezivanja su poreski obveznik, predmet oporezivanja, poreska osnovica, poreska stopa i olakšice.
Finansijsko pravo uređuje finansijsku delatnost države i drugih javnopravnih kolektiviteta. Predmetna definicija finansijskog prava ukazuje na heterogenost njegovog sadržaja, što daje za pravo pojedinim autorima da ga podela na dve različite discipline:

1. Poresko pravo – čiji predmet jeste uvođenje, utvrđivanje i naplata javnih prihoda, i
2. Budžetsko pravo – koje se bavi problemom državnog računovodstva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese