Odlomak

Fiziku kao nastavni predmet u školama po svom obimu i sadržaju ne možemo poistovetiti sa
fizikom kao naukom. Fizika kao predmet proučava proverene zakone prirode koji su, generalno
gledano, formulisani tako da odgovaraju intelektualnom i fizičkom uzrastu učenika. Naravno,
ona stalno mora da prati fiziku kao nauku a kao konačan rezultat dobija se sužen obim i sadržaj
sa jednostavnim matematičkim aparatom, radi lakšeg upoznavanja istraživanih fizičkih fenomena
sa učenicima. Možemo slobodno reći da je fizika kao nastavni predmet samo jedan uzani deo
fizike kao nauke.
Teorijsko objašnjenje (nekih pojava, procesa, zakonitosti, entiteta, itd.) u fizici kao i u drugim
prirodnim naukama i dispiclinama nezaobilazno prate i eksperimenti (kvalitativni, kvantitativni,
misaoni, laboratorijske vežbe). S obzirom na isprepletanost ovih faktora koji čine jezgro svake
prirodne nauke, uloga fizike kao predmeta u školi jeste da učenicima upravo putem teorije i
prakse pruži mogućnost sticanja znanja o fundamentalnim pojavama i procesima koji nas
svakodnevno okružuju.
Ako bismo zavirili u prošlost i pogledali istoriju nastave fizike mogli bismo da vidimo da tek u
XIX veku započinje nastava fizike koja je utemeljena na eksperimentima, tj. posmatranju. Na
Kongresu Prirodnjaka u Meranu 1905. godine, iskristalisana su neka od osnovnih načela koja su
doprinela razvoju nastave fizike:
 nastava prirodnih nauka nema smisla ako se ne bazira na eksperimentu, tj. posmatranju
 fiziku u nastavi treba smatrati prirodnom naukom a ne primenjenom matematikom
 za nastavu fizike su od ključnog značaja organizovane eksperimentalne vežbe
Tako da za jedan čas fizike u školi nije dovoljno koristiti parče krede i tablu već i izvoditi
praktične demonstracije putem eksperimenta. To je svakako jedan od oblika promovisanja
interesovanja za fiziku kod učenika kao i podsticanje učenika da samovoljno i bez straha
učestvuju u nastavi. Pri tome, nastavnik se mora obavezno oslanjati kako na teoriju, tako i na
eksperiment, što čini jezgro svakog istraživačkog rada. S tim u vidu, nastava fizike u školi je
jedan veoma složen i odgovoran posao.
Opšti cilj ovog rada jeste prikaz nekih od jednostavnih školskih eksperimenata demonstracionoilustrativnog formata iz oblasti klasične dinamike, demonstracija osnovnih dinamičkih veličina i
osnovnih zakona dinamike, sa akcentom na tematsku celinu “Sila” a razlog tome je taj što se radi
o temi kojom se učenici uvode u oblast dinamike. Pri tome je teorijska potkrepljenost ovih
eksperimenata (poglavlje 3. Dinamika) na nivou srednje škole sa pristojnim primerima i bez
komplikovanijeg matematičkog aparata. Drugi cilj rada je ukazivanje na sam značaj izvođenja
eksperimenata u nastavi fizike kao i opis nekih pristupa korišćenja eksperimenta u nastavi fizike

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Obrazovanje

Komentari

Click to access the login or register cheese