Odlomak

Kada jonizujuće zračenje stupi u interakciju sa materijom, energija se apsorbuje i tada se mogu izazvati fizički, hemijski i biološki efekti u materijalima. Promene koje se dešavaju zavise od količine apsorbovane energije zračenja i od vrste energije. Jonizujuće zračenje ima široku primenu u industriji, medicini i sl. Razvoj novih tehnologija i korišćenje zračenja različitih energija i vrsta zahteva stalno unapređenje dozimetrijskih sistema.

Dozimetrija se bavi merenjem apsorbovane energije jonizujućeg zračenja u materijalu. Uređaj koji se koristi za merenje je dozimetar. Dozimetrijski sistem se sastoji od dozimetra i njegovog displeja za čitanje rezultata. Za pravilno korišćenje i tumačenje rezultata merenja, važno je znati dozimetrijska svojstva u uslovima merenja. Dozimetar se koristi za zaštitu ljudi koji rade u područjima jakog jonizirajućeg zračenja, pre svega u postrojenjima ili ustanovama gde se koriste jaki izvori radioaktivnosti. Dozimetar je naprava koju radnik ima na sebi. On se obično drži na prsima i ne sme se prekriti materijalom jer tako smanjujemo količinu zraka koju bi on trebao registrovati ili na bilo koji drugi način uticati na njegovo tačno očitavanje. Gde se kreće čovek, sa njim je neophodno da bude i dozimetar, on u svakom momentu mora biti uz korisnika. Dozimetar ima svojstvo da registruje ukupno ozračenje, odnosno apsorbriranu dozu zračenja koju je čovek primio (odnosno do koje granice sme da ide).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita na radu

Više u Zaštita životne sredine

Komentari