Odlomak

Унутрашњим уређењем и систематизацијом радних места у Министарству финансија – Пореској управи уређује се начин образовања унутрашњих јединица, њихов делокруг и међусобни однос, начин руковођења унутрашњим јединицама, овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица, начин сарадње органа са другим органима и организацијама, разврставање положаја у групе, радних места пореских службеника у звања, радних места намештеника у врсте, назив и опис послова радних места, потребан број државних, односно пореских службеника и намештеника за свако радно место и услови за рад на сваком радном месту

Послове из свог делокруга, Пореска управа обавља уз поштовање начела законитости, начела временског важења пореских прописа, начела омогућавања увида у чињенице, начела чувања службене тајне у пореском поступку, начела поступања у доброј вери и начела фактицитета.

ПРИНЦИП РАДА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија обавља следеће послове:1

 1. врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води јединствен регистар пореских обвезника;
 2. врши пореску контролу и утврђивање пореза у складу са законом;
 3. врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања;
 4. открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим предузима законом прописане мере;
 5. издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, прекршаје прописане законом који уређује фискалне касе.
 6. стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;
 7. развија и одржава јединствени порески информациони систем;
 8. води пореско рачуноводство;
 9. планира и спроводи обуку запослених;
 10. врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и намештеника у вези са радом и у случајевима када се утврди противправно поступање или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности;
 11. обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске управе у складу са законом и међународним стандардима интерне ревизије у јавном сектору;
 12. пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа за порезе које утврђује, контролише и наплаћује, у складу са кодексом понашања запослених у Пореској управи;
 13. обезбеђује јавност у раду;
 14. обавља друге послове на основу закључених уговора уз накнаду, у складу са законом.

У филијалама се организују послови везани за утврђивање обавеза по основу јавних прихода, пријем, обраду и контролу пореских пријава, оперативну и аналитичку пореску контролу, редовну и принудну наплату јавних прихода, установљавање привремене и претходне мере одлагања плаћања дугованог пореза, решавање у првом степену по изјављеним жалбама, припрему аката за другостепени управни поступак, вођење материјално-финансијског пословања филијала, координацију рада у извршењу годишњег и динамичких планова наплате, оперативних и аналитичких послова контроле за филијалу, извештавање регионалног одељења о извршењу постављених планова и координација рада са унутрашњим јединицама пореске полиције које покривају подручје делокруга филијала.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese